KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 marca 2018

Wszystko o dopłatach do materiału siewnego 2018!

Do 25 czerwca trwa nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

 

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Nie na przedplon, nie na poplon

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się, jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Wysokość stawek będzie wyliczana po uwzględnieniu powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do ARiMR oraz środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

Gatunki objęte dopłatami

Dopłatami do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:

  • zboża ‒ jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto,
  • rośliny strączkowe ‒ bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
  • ziemniaki.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, który wynosi w przypadku:

1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej ‒ 150 kg,
2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej ‒ 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej,
3. pszenicy twardej ‒ 150 kg,
4. odmiany populacyjnej żyta ‒ 90 kg albo 2 jednostki siewne,
5. odmiany syntetycznej żyta ‒ 80 kg,
6. odmiany mieszańcowej żyta ‒ 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej,
7. odmiany populacyjnej jęczmienia ‒ 130 kg,
8. odmiany mieszańcowej jęczmienia ‒ 90 kg albo 2 jednostki siewne,
9. pszenżyta ‒ 150 kg,
10. owsa zwyczajnego ‒ 150 kg,
11. owsa nagiego ‒ 120 kg,
12. owsa szorstkiego ‒ 80 kg,
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) ‒ 150 kg,
14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) ‒ 200 kg,
15. bobiku ‒ 270 kg, 
16. wyki siewnej ‒ 80 kg,
17. soi ‒ 120 kg,
18. ziemniaka ‒ 2000 kg,
19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 ‒ 140 kg.

Warunki uzyskania dopłaty

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1. Złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 roku wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
2. Posiada działki rolne, na których uprawia gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:
kupiony od:
– przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, 
– rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, 
– podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
wytworzony:
– przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo 
– w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. 

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis, przyznana jednemu producentowi rolnemu, nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem lub podmiotami, to limit 15 000 euro należy odnieść do jednego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013. 

 

 

kontakt1.jpg
Małgorzata Kaczmarek
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione