KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 marca 2018

Porozumienie w sprawie zasad dzierżaw gruntów rolnych

Jeszcze w marcu ruszą przetargi na dzierżawę państwowej ziemi. W poniedziałek zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Łatwiej niż dotychczas będzie uzyskać dzierżawę małym gospodarstwom rodzinnym, a także rolnikom, których gospodarstwa sąsiadują z oferowanymi gruntami. 

5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

Zgodnie z ustalonymi zasadami, przy przetargach ofertowych na dzierżawę państwowej ziemi, branych pod uwagę będzie kilka kryteriów. Wprowadzone zmiany kryteriów i ich punktacji obowiązują na terenie całego kraju. Kryteria 1-5 mają charakter obligatoryjny, a 6 dowolne kryterium może zostać przyjęte po uzgodnieniu z radą społeczną. Maksymalna liczba punktów to 100. Mimo że kryteria 1-5 i ich punktacja obowiązuje na terenie całego kraju, to kryteria 2 i 5 są kryteriami regionalnymi, uwzględniającymi regionalną (wojewódzką) strukturę obszarową gospodarstw rolnych, o których wprowadzenie postulowali rolnicy w trakcie konsultacji.

    1. Kryterium odległości nadal składa się z 2 parametrów, i za każdy z nich można otrzymać 10 pkt. Parametr 1a został nieco zmieniony, dotyczy on odległości działki, na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. Parametr 1b - dotyczy odległości nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. 
    2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP przez rolnika lub jego małżonka - liczba punktów 20.
Oferenci, którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert kiedykolwiek nabyli lub są dzierżawcami użytków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie - otrzymują maksymalną liczbę punktów. 
    3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta - liczba pkt 10. Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (Duże Jednostki Przeliczeniowe — DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Punkty za to kryterium przyznawane są za chów gatunków gospodarskich. 
    4. Kryterium wieku - liczba punktów 10.
Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy nie ukończyła 41 lat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, a ta osoba, która ukończyła już 65 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) nie otrzymuje punktów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku. 
    5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 30. 

Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są:
pp powierzchnia preferowana przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, z tym że w województwach, w których ta średnia była niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp równą 30 ha.

P - powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetargu, wyrażona w ha użytków rolnych.
Pmax — powierzchnia użytków rolnych największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Prnax równa się 300 ha P).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej (Pp). Oferty, który powierzchnia UR mieści się powyżej Pp i mniej niż Pmax otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR wynosi Prnax. 
    6. Kryterium uwzględniające warunki regionalne uzgodnione z radą społeczną (po jej powołaniu) - liczba punktów 10. 

 

Źródło: KOWR, KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione