KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 marca 2018

Szansa na zwiększenie promocji żywności

Polska od lat jest krajem z nadwyżkami żywności, które muszą być eksportowane, a to wymaga wielu kosztownych zabiegów, by pozyskać rynki zbytu. W tym celu utworzono w 2009 r. fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Gromadzone na nich środki służą tworzeniu i zdobywaniu nowych rynków dla polskiej żywności w kraju i za granicą. Od ubiegłego roku poszerzyła się liczba przedsiębiorców zobowiązanych do wspierania funduszy. Ma to skutkować większą ilością środków na promowanie naszej żywności.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu, 
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży, bądź prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Wpłaty na fundusze promocji są naliczane w wysokości 0,1% wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
- świnie żywe, 
- bydło i cielęta żywe,
- konie żywe,
- owce żywe,
- zboża,
- owoce i warzywa,
- drób żywy,
- ryby.

Od 1 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi, a nie będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Przedsiębiorcy zgodnie z ww. ustawą składają deklaracje do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracje oraz bliższe informacje nt. funduszy promocji, dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl zakładka PROMOCJE lub w każdym Oddziale Terenowym KOWR.

Wszyscy uczestnicy funduszu promocji zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru Ewidencji Przedsiębiorców zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów gospodarstw rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853).

Wpisu do i aktualizacji danych w tym rejestrze dokonuje kierownik biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html.

 

Źródło: www.kowr.gov.pl

 

 

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione