KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 listopada 2018

"Współpraca" się opłaca! Złóż wniosek

Od 16 listopada 2018 do 14 stycznia 2019 można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), jeżeli ta grupa:

  •     składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów - w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651), jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze;
  •     działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym dla działania. 

Pomoc przyznaje się na operację, której przedmiotem jest:

  •     opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  •     opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  •     tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR - otwórz.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.

Pomoc przysługuje według kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2  ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

W ogłaszanym naborze wniosków do wykorzystania jest 56,76 mln euro, w tym dla województwa mazowieckiego 9,04 mln euro.

 

 

kontakt1.jpg
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Biuro Prasowe 
ul. Poleczki 33
02- 822 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione