KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-01-08

WAŻNE! Zmiany w PROW 2014-2020

Sprawdź, jakie zmiany szykuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

                                  

Pierwszy  pakiet  zmian  dotyczy  działań  reagujących  na  zjawisko  suszy, powodującej znaczne straty w rolnictwie. Wśród propozycji znalazły się:

 • rozszerzenie  obecnego  zakresu  wsparcia  dla  rolników  w  ramach  typu  operacji „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”   o inwestycje  mające  na  celu  zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie. Zakłada się, że pomoc będzie udzielana na inwestycje polegające na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących instalacji nawadniających, a  także  ujęć  wody  (np.  studnie,  instalacje  rozprowadzające).  Rolnik  będzie  mógł  uzyskać  pomoc  w  wysokości  maksymalnie  100  tys.  zł  na  tego  typu  operację  (jest to dodatkowy  limit  środków  na  beneficjenta  i  na  gospodarstwo  w  okresie  realizacji PROW 2014-2020) 

 

 • podniesienia poziomu pomocy dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych z 500  000  zł  do  1 000 000  zł. 


Drugi  pakiet  zmian  dotyczy  podniesienia  kwoty  pomocy  w  niektórych działaniach, co związane jest z koniecznością dostosowania ich wysokości do sytuacji na rynku oraz powinno wpłynąć na wzrost zainteresowania tymi instrumentami.  Proponowane  kwoty prezentują się następująco: 

 • „Pomoc  w  rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  na  rzecz  młodych  rolników" - podwyższenie premii z 100 do 150 tys. zł. 

 

 • „Pomoc  na rozpoczęcie  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  na  obszarach wiejskich”  - podwyższenie bazowej kwoty jednorazowej premii ze 100 tys. zł do  150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. (dodatkowo 1 miejsce pracy) i 250 tys. (dodatkowo 2 lub więcej miejsc pracy)

 

 • „Tworzenie  grup  i  organizacji  producentów”  - zwiększenie  stawek  wsparcia wypłacanego grupom producentów rolnych, w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku prowadzonych  przez  nich  działalności. Stawki  w  poszczególnych  latach  zostały zwiększone w taki sposób, aby różnica w ich poziomie w kolejnych latach malała o 1 pkt % .

 

Kolejne  zmiany  dotyczą  uproszczeń  w  typie  operacji  „Inwestycje  zapobiegające zniszczeniu  potencjału  produkcji  rolnej” i  związane  są  z  ASF. Zaproponowane  zmiany odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i  mają  na  celu  umożliwienie  przyznawania  pomocy  w  formie  ryczałtu,  tak  aby  uprościć przyspieszyć  proces  przyznania  i  wypłaty  pomocy  na  ten  zakres  wsparcia. Proponuje  się wprowadzić standardowe stawki za 1 metr bieżący ogrodzenia, furtki i bramy.

W  typie operacji  „Przetwórstwo  i  marketing  produktów  rolnych” wprowadzenie preferencji  dla operacji  realizowanych  przez  podmioty  prowadzące  działalność  w  sektorze  produkcji pasz, bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do PROW 2014-2020  nowej  formy  wsparcia tzw.  instrumentów  zwrotnych

Odbiorcami  wsparcia  w  nowej  formie będą gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, co będzie stanowiło poszerzenie dotychczasowej oferty dotacyjnej. Wsparcie dla odbiorców przyjmie formę gwarancji i będzie dystrybuowane w ramach portfelowych linii gwarancyjnych, dzięki czemu środki PROW 2014-2020 w wysokości 50 mln euro przeznaczone jako wkład do instrumentu finansowego zostaną wielokrotnione (efekt dźwigni finansowej), a rolnicy i przedsiębiorstwa przetwórcze uzyskają łatwiejszy dostęp do ze wnętrznych źródeł finansowania.

Modyfikacja  PROW 2014-2020 dotyczy również działań obszarowych. 
Proponuje się:

 • zwiększenie  stawek  wsparcia  ONW  na  obszarach górskich i podgórskich dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.
 • zwiększenie  stawek  wsparcia  na  zalesienie  do  100%  wyszacowanych  kosztów inwestycyjnych zaproponowanych w ekspertyzie Instytutu Badawczego Leśnictwa w działaniu „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
 • zwiększenie  stawki  płatności  w  ramach Działania  rolno–środowiskowo –klimatycznego, Pakietu 1. „Rolnictwo zrównoważone” z 400 zł/ha do 486 zł/ha.
 • zmiana wysokości stawek płatności w ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji,  Pakietu 5.  Uprawy  paszowe  na  gruntach  ornych  w  okresie  konwersji, Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie  konwersji,  Pakietu  11.  Uprawy  paszowe  na  gruntach  ornych  po  okresie konwersji i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone pookresie konwersji.

W   ramach   rocznej   modyfikacji  zaproponowano  również  szereg zmian   w   zasadach przyznawania  pomocy:

a) w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”

 • podwyższenie  dolnego  progu  wyjściowej  wielkości  ekonomicznej  gospodarstwa do poziomu z  10  tys.  do 13 tys. euro. 
 • wprowadzenie dodatkowego kryterium wyboru, dotyczącego obszarów z ograniczeniami naturalnymi,  które  ułatwi  dostęp  do  środków  PROW  2014-2020  podmiotom,  które  z dniem 1 stycznia 2019 r. utracą status obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) oraz ONW typ specyficzny, w związku ze zmianą w zakresie nowej delimitacji obszarów ONW.

b) w typie operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

 • zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy przy jednoczesnym wprowadzeniu preferencji  w  ramach  kryteriów wyboru  operacji  dla  osób podlegających  ww. ubezpieczeniu;
 • podwyższenie górnego progu wyjściowej wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym na poziomie 10 tys.euro i (w każdym przypadku) o co najmniej 20%  w stosunku  do  wartości  wyjściowej.  Zmiana  ta  umożliwi  szerszy  dostęp do wsparcia zainteresowanym posiadaczom mniejszych gospodarstw planujących ich restrukturyzację.

c) w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Rozszerzenie  potencjalnej  grupy  wnioskodawców  w  naborze  tematycznym  dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych o rolników, ich małżonków, domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, również na wniosek.

d) typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

Wprowadzenie dodatkowego kryterium wyboru, które ułatwi dostęp do środków  rolnikom, którzy  podjęli  się  realizacji  dodatkowych działań  sprzyjających  zachowaniu  walorów przyrodniczych  obszarów  rolniczych.  Realizując  na  obszarze  całego  gospodarstwa zobowiązania,  w tym  istotne  z  punktu  widzenia  różnorodności  biologicznej  obowiązki związane  z  koszeniem  lub  wypasaniem  trwałych  użytków zielonych,  przyczyniają  się  do zahamowania sukcesji naturalnej tych gruntów, sprzyjają zachowaniu bogactwa gatunkowego łąk i pastwisk oraz przeciwdziałają wkraczaniu gatunków ekspansywnych.

Transfer wiedzy i doradztwa

Pproponuje  się ograniczenie  realizacji  programów doradczych  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  korzystania  z  usług  doradczych”  do dwóch  latprzy  zachowaniu  tej samej liczby  usług  przy  stawce  1500  euro.
Ponadto  w poddziałaniu „Wsparcie dla szkolenia doradców” możliwości finansowania studiów podyplomowych,  co  powinno ułatwić doradcom podnoszenie swoich kwalifikacji. 

Realokacja  środków  głównie  z poddziałań:

 • 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (-140 mln euro);
 • 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (-100 mln euro);
 • 6.5 „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” (-24 mln euro) oraz - działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” (-100 mln euro).

Realokowane  środki  przeznaczone  mają  być  przede  wszystkim  na  następujące  instrumenty 
wsparcia:
- 7.2  „Gospodarka  wodno-ściekowa”  w  ramach  działania  7  „Podstawowe  usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (+150 mln euro);
-4.2 „Przetwórstwo imarketing produktów rolnych” (+150 mln euro);
-4.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (+50  mln euro);
-6.4 „Rozwój przedsiębiorczości –rozwój usług rolniczych” (+50 mln euro)

ZMIANY PROW - plik pdf.

Źródło: MRiRW

 

kontakt1.jpg
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wpólna 20
00--930 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione