KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2 października 2019

Kolejne placówki dołączyły do sieci szkół resortowych

W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał dokument na mocy, którego powiat mogileński przekaże Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a powiat nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu.

W ten sposób, od 2021 roku, do grupy resortowych szkół rolniczych dołączą jeszcze dwie szkoły rolnicze z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla środowiska i społeczności lokalnej jest to niezwykle ważne wydarzenie rokujące perspektywiczny rozwój tych placówek, poprawę stanu zaplecza dydaktycznego, ukierunkowanie na potrzeby rynku pracy.  

Zakładamy, że wzorem wcześniej przejętych od samorządów szkół rolniczych, także  i w tym przypadku zaowocują działania polegające na unowocześnieniu kształcenia w tych szkołach, polepszeniu warunków do nauki, otwarciu się na szerszą współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, a także na wymianie doświadczeń z partnerami szkół zagranicznych – stwierdził minister.

Chcemy, aby te placówki odpowiednio kształciły kadry dla branży rolniczej, wspierały rozwój nowoczesnego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, promowały region w którym funkcjonują. Te założenia mają szansę realizacji przy dobrej współpracy z samorządami i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Polsce – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Prowadzenie działalności rolniczej w obecnych warunkach gospodarczych wymaga odpowiedniego wykształcenia i zasobu wiedzy. Unowocześnianie i modernizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz w  przetwórstwie rolno-spożywczym, a także potrzeby konsumentów i oczekiwania społeczeństwa, są pewnego rodzaju wyznacznikami dla szkół rolniczych. Szkoły te powinny oferować edukację, która z jednej strony będzie odpowiadała na aktualne potrzeby gospodarcze, a z drugiej będzie kształtowała postawy obywatelskie, podtrzymywała tradycje i kulturę wsi polskiej, prezentowała jej dorobek. Z tych względów rola szkół rolniczych nabiera szczególnego znaczenia. Powinny one stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych służących podnoszeniu poziomu i zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o rozszerzeniu sieci resortowych szkół rolniczych. W efekcie przeprowadzonych rozmów i negocjacji z samorządami powiatowymi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2017-2019 przejął do prowadzenia od jednostek samorządu terytorialnego 8 szkół, a od 1stycznia 2020 roku planowane jest przejęcie kolejnej szkoły rolniczej. W ten sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad łącznie 53 szkołami rolniczymi w całym kraju.

Nowo przejęte placówki wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, a także różnorodne swoje doświadczenia w obszarze kształcenia rolniczego, w bliskiej perspektywie mogą stać się prężnymi ośrodkami edukacji rolniczej. Szkoły funkcjonują w różnych województwach, w większości na terenach wiejskich, a jedna z nich była jedyną szkołą na terenie powiatu oferującą kształcenie w zawodach rolniczych. Wyróżniają się one specyfiką funkcjonowania, różnorodnością ofert edukacyjnych, rodzajem zaplecza dydaktycznego, otwartością na współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Kształcenie w tych szkołach obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa i agrotroniką, a także gastronomią, obsługą konsumenta, czy też projektowaniem terenów zieleni oraz ogrodów.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione