KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
20 listopada 2017

W sprawie procesów o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie

KRiR, realizując wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 15 listopada 2017 r. wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w celu zwrócenia uwagi na stosowanie przez sądy przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz do Ministra Środowiska o adekwatną zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3.12.2008 roku (syg. V CSK 310/08, LEX nr 484695) przepisy odszkodowawcze przewidziane w prawie łowieckim, dotyczące kół łowieckich (art.46-50), mają charakter lex specialis wobec przepisów Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w zakresie, w którym Prawo Łowieckie reguluje sposób wyceny szkody łowieckiej, jej zapisy mają charakter nadrzędny nad Kodeksem cywilnym, jako prawem bardziej ogólnym. W konsekwencji dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, który na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku jest zobowiązany do szacowania wysokości szkody oraz przestrzegania określonych procedur, powinien gromadzić dowody na to, że przeprowadzone przez niego szacowanie było wykonane prawidłowo.

KRiR podkreśla jednak, że z dotychczasowego doświadczenia wynika, że im jaskrawiej zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego zaniedbuje swoje obowiązki, określone w Prawie łowieckim w rozdziale poświęconym szkodom łowieckim, tym gorsza staje się sytuacja procesowa poszkodowanego rolnika w ewentualnym procesie cywilnym. W związki z zastosowaniem art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Przepis ten pomimo jego usytuowania w k.c., a nie w Kodeksie postępowania cywilnego, jest przepisem proceduralnym i generalnie stosowanym przez sądy powszechne. W związku z tym sądy rozpatrujące spory o odszkodowania za szkody łowieckie wywodzą, że na rolniku ciąży obowiązek wykazania zarówno odpowiedzialności danego zarządcy lub dzierżawcy za daną szkodę, jak również udowodnienia faktu zaistnienia szkody łowieckiej oraz jej rozmiarów. Okazuje się, że z udowodnieniem rozmiarów szkody są bardzo duże trudności. 

KRiR zawnioskowała więc do Ministra Środowiska o:

  •  Wprowadzenie do Prawa łowieckiego przepisu, na mocy którego zgłoszone przez rolników roszczenia będą uznawane, zaś podmiot odpowiedzialny za szacowanie szkody, chcąc obalić takie roszczenie, będzie musiał wykazać brak szkody lub dowieść jej rzeczywistych rozmiarów, oraz
  •  Zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie polegającą na wpisaniu do ustawy wyłączenia stosowania art. 6 k.c. w stosunku do roszczeń rolników o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie; w zakresie zwolnienia poszkodowanego z obowiązku wykazania rzeczywistych rozmiarów szkody i przeniesienie obowiązku wykazania rozmiarów szkody przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

 

 

Źródło 1

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione