KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 grudnia 2017

Tendencje na polskim rynku mięs

Polska jest znaczącym producentem mięsa i jego przetworów w Unii Europejskiej. Spośród trzech podstawowych rodzajów żywca, tj. wieprzowego, wołowego i drobiowego największy udział (blisko 50%) zajmuje drób. Produkcja wieprzowiny stanowi około 40%, a wołowiny 10%.

Rynek drobiu

Produkcja drobiu w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. Rozwój drobiarstwa wynika głównie z możliwości lokowania krajowej produkcji na rynkach zagranicznych oraz z rosnącej konsumpcji wewnętrznej. W 2016 r. produkcja drobiu ogółem w Polsce osiągnęła 3,2 mln ton, a tempo jej wzrostu wyniosło 13%. W 2017 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce jest wolniejsze niż w roku poprzednim przede wszystkim z uwagi na ograniczone możliwości eksportu na rynki pozaunijne. Poza tym wpływ ma także niska opłacalność chowu drobiu rzeźnego, która jest wypadkową wyższych cen pasz i niskich cen skupu żywca do uboju.

W pierwszej połowie 2017 r. produkcja żywca drobiowego w Polsce wyniosła 1,6 mln ton i była o 3% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prognozuje się, że w całym 2017 r. produkcja drobiarska wzrośnie o 8%, do 3,4 mln ton

Polska jest największym eksporterem produktów drobiowych w Unii Europejskiej. Czynnikami, które stymulują wzrost sprzedaży zagranicznej są przede wszystkim: konkurencyjność cenowa, wysoka jakość produktów, rosnący popyt na drób w Unii Europejskiej i na świecie. Przewiduje się, że w 2017r. eksport drobiu osiągnie 1,3 mln ton, ale tempo jego wzrostu będzie wolniejsze niż w roku 2016 i wyniesie 8%, z uwagi na mniejszą możliwość wywozu do krajów pozaunijnych, do których Polska sprzedaje około 20% całego wolumenu eksportu.

Przewiduje się, że w 2017 r. przywóz drobiu do Polski może wzrosnąć o 16%, do 165 tys. ton, a największy udział w wolumenie importu będzie miał drób żywy.

Wzrostowa tendencja utrzymuje się w konsumpcji drobiu. Jest to spowodowane rosnącą podażą krajową, niskim poziomem cen detalicznych, rosnącymi dochodami ludności.

Rynek wieprzowiny

Poprawa relacji cen żywca wieprzowego do cen pasz zapoczątkowana w drugiej połowie 2016 r. skutkowała notowanym od grudnia 2016 r. wzrostem krajowego pogłowia trzody chlewnej. W czerwcu 2017 r. pogłowie świń w Polsce (wg GUS) liczyło 11,35 mln sztuk, o 4,5% więcej niż przed rokiem. W odniesieniu do czerwca 2016 r. wzrost liczebności nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych oprócz prosiąt, których pogłowie uległo redukcji o 3,1%. Największy wzrost odnotowano w przypadku tuczników (o 8,8%) i warchlaków (o 6,5%). Loch było o 3,6% więcej, w tym loch prośnych – o 2,8% więcej. Prognozuje się, że w do końca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej będzie nadal rosło, ale dynamika tego wzrostu może być wolniejsza ze względu na możliwy spadek opłacalności chowu pod koniec roku. 

W pierwszej połowie 2017 r. produkcja żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 1,2 mln ton i była o 2,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O spadku produkcji żywca w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. świadczą mniejsze niż przed rokiem dostawy trzody chlewnej do skupu. 

W 2017 r. popyt zagraniczny na polską wieprzowinę zarówno ze strony niektórych krajów UE (głównie Niemiec), jak i krajów trzecich (m.in. USA) sprzyja wzrostowi eksportu z Polski. Przedmiotem wywozu jest przede wszystkim mięso, które stanowi około 65% wolumenu eksportu produktów wieprzowych.

Od 2008 r. Polska jest importerem netto wieprzowiny. W 2017 r. udział mięsa w strukturze asortymentowej przywozu kształtował się w granicach 75-80%, a żywca – około 19%

W Polsce ceny żywca wieprzowego są uzależnione przede wszystkim od cen w UE oraz kursu wymiany złotego względem euro.

Rynek wołowiny

Krajowe pogłowie bydła ogółem w czerwcu 2017 r. liczyło 6 143 tys. sztuk, o 3,4% więcej niż przed rokiem oraz o 3,1% więcej niż dwa lata wcześniej. W porównaniu z czerwcem 2016 r. liczebność młodego bydła w wieku 1–2 lat zwiększyła się o 8 %, a pogłowie cieląt poniżej 1 roku obniżyło się nieznacznie – o 0,4%.

Wzrost krajowego pogłowia bydła, zwłaszcza młodego, świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu mięsnym kierunkiem chowu. W grudniu 2017 r., przy przewidywanym wzroście pogłowia krów i bydła opasowego pogłowie bydła ogółem może wynieść około 6,15 mln sztuk, o około 3% więcej niż przed rokiem.

Na skutek wzrostu pogłowia młodego bydła produkcja żywca wołowego w pierwszym półroczu 2017 r. była o 7% większa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski. Największy udział (około 90%) w strukturze asortymentowej eksportowanych produktów wołowych i cielęcych zajmuje mięso. 

Import żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych do Polski jest niewielki, a znaczący udział w imporcie stanowi mięso (56%), głównie świeże i schłodzone oraz żywiec wołowy i cielęcy (40%). 

Z uwagi na około 90% udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji, ceny żywca wołowego płacone polskim producentom są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz od kursu wymiany złotego względem euro. W 2017 r. krajowe ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła rzeźnego utrzymują się na poziomie wyższym niż w analogicznych okresach 2016 r. Z uwagi na utrzymujący się popyt zagraniczny na polską wołowinę przewiduje się, że w końcu 2017 r. ceny skupu bydła w Polsce mogą być o 4–6% wyższe od notowanych rok wcześniej.

Źródło 1

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione