KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Opublikowano 21.01.2021 r.
Ubezpieczenia rolne stanowią szeroką i zróżnicowaną grupę ubezpieczeń. Podstawowymi kryteriami podziału jest kryterium obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia przez rolnika. Pośród ubezpieczeń rolnych warto również wyodrębnić te, które są dofinansowywane i dotowane ze środków skarbu państwa.

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:
dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych
dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Zgodnie z tą ustawą, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać zwiększona, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia przekraczających odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw – z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek – od pełnego pakietu ryzyk (10 rodzajów), dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

Natomiast w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek – z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia – dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą, ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym.

Sytuacja taka ma zastosowanie w momencie zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka. W przypadku ubezpieczenia upraw rolnych ochroną ubezpieczeniową można objąć niektóre zboża (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies, proso), rzepak, rzepik, kukurydza na ziarno i na paszę, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, chmiel, tytoń – od ryzyka huraganu, powodzi, deszczu nawalne-
go, gradu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi, suszy, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych uważa się za spełniony, jeżeli od 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objętych jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazywanych przez ustawę w zakresie co najmniej jednego z ryzyk (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne). Sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych odbywa się w sezonie wiosennym i jesiennym. Zakres, od jakiego producent rolny chce ubezpieczyć swoje płody wybiera sam. Można wybrać pojedyncze ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, powódź, susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiet ryzyk.

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2018 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

• Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
• Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu
• Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie
• InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Tradycją jest monitoring stanu upraw, który przeprowadzany jest przez rzeczoznawców. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie natomiast zakończona z momentem zbioru plonu.

 

Dariusz Woszczyk

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO