KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Regulamin

Opublikowano 25.07.2017 r.

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO

/www.KalendarzRolnikow.pl/

 

Szanowni Użytkownicy.

Niezwykle nam miło, że jesteście z nami. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu prowadzonego przez nas serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Pozdrawiamy.

Zespół serwisu www.KalendarzRolnikow.pl

 

I. WSTĘP

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego www.kalendarzrolnikow.pl - dokument ten określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.
 2. Każdy Użytkownik portalu kalendarzrolnikow.pl powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. By móc podejmować dalsze czynności w momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu, korzystającą z jego zasobów.
 3. Administrator (Wydawca) jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal kalendarzrolnikow.pl (figurujący pod adresem internetowym http://www.kalendarzrolnikow.pl .Wydawcą portalu internetowego kalendarzrolnikow.pl jest Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku ,ul. Modra 23, NIP 888-00-19-727, REGON 910204190. Wydawnictwo działa na podstawie z art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Aby w pełni korzystać z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689).

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Usługodawca –  Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku, ul. Modra 23, NIP 888-00-19-727, REGON 910204190
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Serwis – informacyjny, interaktywny serwis internetowy kalendarzrolnikow.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.kalendarzrolnikow.pl  , który stanowi platformę internetową będącą własnością Usługodawcy, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, na które składa się kompleks uprawnień dla Użytkownika, dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu;

III. POSTANOWIENIA

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do :
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (tzw. Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Usługodawcę miejscach Serwisu. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu. Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu w ramach Serwisu. Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.
 3. Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu (zawierającego w szczególności wybrane artykuły z Serwisu, informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu oraz Serwisem oraz materiały reklamowe), mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez zapisanie się do otrzymywania Newslettera, we wskazanych przez Administratora miejscu. Zapis na newslettera odbywa się poprzez podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera. Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie na adres: kontakt@kalendarzrolnikow.pl

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były najwyższej jakości.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 5. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 3. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r. 

 

 

                                                       

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO