KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Przedsiębiorczy rolnik - rozwój usług rolniczych

Opublikowano 23.01.2021 r.
30 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014–2020. Dokumenty można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działanie skierowana jest do przedsiębiorców, którzy świadczą już usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność.

Na ten cel można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet pół miliona złotych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup, m.in.: ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych.

O tę pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji  Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się, m.in., koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia na operację typu Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, zwanym dalej wnioskodawcą, może być:
• przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, która musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy– co jest potwierdzane wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku
• w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną mającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – oddział takiego przedsiębiorcy musi być również wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku
• wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy wspólnik musi spełniać warunki dostępu do pomocy właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna zgodnie z umową wykonuje działalność usługową co najmniej dwa lata przed dniem złoże-
nia wniosku.

Pomoc może być przyznana podmiotowi, który wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z, lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (wraz z okresami zawieszenia).Udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD, na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ma status mikro- lub małego przedsiębiorstwa. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy. Jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu, Ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioskodawca powinien udowodnić konieczność dofinansowania inwestycji ze środków publicznych poprzez wykazanie w biznesplanie, że realizacja operacji i osiągnięcie zakładanych celów nie byłoby możliwe bez udziału środków publicznych, o które występuje. Pomoc może być przyznana, jeśli operacja spełnia wymagania określone w programie, szczególnie zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania. Spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji. W zakresie kosztów kwalifikowalnych, nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a realizacja nie będzie możliwa bez udziału środków publicznych. Jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów.

Pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W przypadku operacji realizowanych w jednym etapie (operacje, których planowana wartość pomocy nie przekracza 250 tys. złotych netto muszą być realizowane w jednym etapie), lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Płatność końcowa musi obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu pomoc przyznaje się, jeśli operacja będzie realizowana nie więcej niż w pięciu etapach. Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy, zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu lub związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic, nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy.

W przypadku kosztów zakupu oprogramowania, opłat za patenty i licencji oraz kosztów ogólnych, nie mogą one stanowić jedynych kosztów operacji. Operacja musi obejmować zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej. Do kosztów zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń lub aparatury pomiarowej i kontrolnej, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty instalacji tych maszyn i urządzeń. Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych, gdy zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje nabycia nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), nabycia rzeczy używanych, leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, szczególnie marży finansującego oraz ubezpieczenia, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych, kosztów robót budowlanych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy przysługujący każdemu wspólnikowi i spółce liczony jest łącznie.

 

 

Zbigniew Sut

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO