KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Pszenica jara - kalkulacje rolnicze

Opublikowano 06.02.2021 r.
Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu i wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Przedstawiona analiza powierzchni upraw, zbiorów, kształtowania się cen i prognoz cen w 2021 roku dotyczy pszenicy ozimej i jarej razem, ponieważ ze względu na dostępne informacje nie da się wyodrębnić osobno pszenicę jarą. 

Według danych wynikowych GUS możemy stwierdzić, że zbiory głównych ziemiopłodów rolnych w 2020 r. przedstawiają się optymistycznie, szczególnie był to bardzo dobry rok dla zbóż. Zbiory zbóż ogółem oszacowano na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów z poprzedniego roku. Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,2 mln ha, w tym pszenicy 2,5 mln ha.

Według szacunków GUS plony zbóż w kraju w 2020 r. ogółem wyniosły około 42,5 dt/ha, tj. o 5,8 dt/ha (o 16%) więcej w porównaniu z 2019 r., a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 40,3 dt/ha, tj. w stosunku do poprzedniego roku więcej o 5,1 dt/ha (o 14%). Natomiast plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 20%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Na podstawie analiz KOWR w Polsce podaż zbóż w skupie w listopadzie 2020 r. uległa dalszemu sezonowemu obniżeniu. Producenci dostarczyli do skupu 588 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, tj. o 19% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 11,5% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu dominowała pszenica, która stanowiła 73% (427 tys. ton), żyto – 10% (59 tys. ton) i jęczmień – 6% (34 tys. ton). 

Na ceny skupu zbóż według GUS w listopadzie 2020 r. miały wpływ następujące czynniki: sezonowe zmniejszenie dostaw zbóż do skupu w kraju, znaczący eksport. Czynniki te wywierały znaczącą presję na wzrost cen. Cena pszenicy w skupie według GUS wyniosła 823 zł/t i była o 8% wyższa niż miesiąc wcześniej.

Na rynku krajowym w grudniu 2020 r. odnotowano niewielkie zmiany cen zbóż podstawowych. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14–20 grudnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 848 zł/t, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena pszenicy była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 19% wyższa niż przed rokiem.

Zdaniem ekspertów IERiGŻ na koniec sezonu skupowego, czyli w II kwartale 2021 r. cena pszenicy może kształtować się średnio na poziomie 790–840 zł/t (pszenicy paszowej 750–800 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej – 810–860 zł/t). 

Swoją prognozę eksperci Instytutu, oparli na kilku przesłankach. Według nich, w sezonie 2020/21 na światowych rynkach zbóż wzrosły nadwyżki produkcji nad przewidywanym zużyciem w bilansie pszenicy, a w bilansie zbóż paszowych zmalały niedobory. W warunkach rekordowych zbiorów i nieco niższego stanu zapasów, całkowita podaż zwiększyła się więc o 2,1% do 2,79 mld ton. Przy wzroście zużycia o 1,7% do 2,21 mld ton i obrotów handlu zagranicznego o 3,1% do 402 mln ton, spowoduje to zwiększenie zapasów końcowych o 3,2% do 652 mln ton, co będzie dotyczyło pszenicy, a zapasy zbóż paszowych pozostaną zbliżone do ubiegłorocznych.

Pomimo stosunkowo wysokich zbiorów polscy rolnicy nie mają jednak problemów ze zbytem zbóż i uzyskaniem dość dobrej ceny za sprzedane tegoroczne zboża. Szczególnie dużym zainteresowaniem na rynku cieszy się pszenica konsumpcyjna, której ceny wciąż się pną w górę. 

 

Zamieszczona obok tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy jarej według cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2021 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie KPODR.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy jarej

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
40 dt/ha

Wysoki
55 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 535

4 395

5 685

 

Ziarno pszenicy jarej (86 zł/dt)

2 580

3 440

4 730

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

360

360

360

2.

Nawozy mineralne

552

805

1 108

3.

Środki ochrony roślin

67

174

323

4.

Inne koszty (sznurek)

36

54

72

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1 015

1 393

1 863

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2 520

3 002

3 822

4.

Usługi2)

456

552

624

5.

Praca maszyn własnych

741

778

842

6.

Pozostałe koszty3)

769

786

810

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1 966

2 116

2 276

E

Koszty całkowite (B+D)

2 981

3 509

4 139

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

99,4

87,7

75,2

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

554

886

1 546

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
    1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa,
    2) zbiór, prasowanie słomy,
    3) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

 

Waldemar Poświata

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO