KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nowy Jednolity Plik Kontrolny a czynny żal

Opublikowano 08.02.2021 r.
Październik 2020 roku przyniósł historyczną zmianę  w składaniu deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. Począwszy od rozliczenia za miesiąc październik 2020 roku został zniesiony wieloletni obowiązek składania deklaracji VAT-7 dla podatników rozliczających się miesięcznie, oraz VAT-7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. Jednocześnie zwiększono zakres Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT, które dotychczas były składane do 25 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, nawet jeżeli podatnik wybrał rozliczanie kwartalne. 

Nowy JPK składa się z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. W chwili obecnej składamy jedynie Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7M w części deklaracyjnej i ewidencyjnej za okresy miesięczne oraz JPK_V7K każdego miesiąca w części ewidencyjnej, natomiast część deklaracyjną w ostatnim miesiącu rozliczanego kwartału. Część deklaracyjna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie informacje, które dotychczas zawierała tradycyjna deklaracja podatkowa, natomiast część ewidencyjna zawiera jedynie informacje z ksiąg, rejestrów.

Jednocześnie 1 października 2020 roku został dodany art. 61a do ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy, który stanowi, iż:

  • § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
  • § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  • § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

Jednocześnie należy tutaj przytoczyć art. 16a. ww. ustawy – czyli wyłączenie od odpowiedzialności karnej, a mianowicie „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną,(…) korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”. W przytoczonym artykule nie wspomniano o korekcie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a jedynie o korekcie deklaracji.

W zaistniałej sytuacji zachodzi konieczność znajomości art. 16 ww. ustawy „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Mając na uwadze powyżej przytoczone artykuły, jeżeli korygujemy część deklaracyjną nie ma konieczności składania czynnego żalu. Natomiast jeżeli podatnik VAT czynny popełni błąd w części ewidencyjnej, bądź w części zarówno deklaracyjnej i ewidencyjnej nowego JPK_V7, bądź JPKV_7K wraz ze złożeniem właściwej korekty powinien równocześnie złożyć stosowne zawiadomienie – czyli tzw. czynny żal.

Powyższy algorytm może być kłopotliwy dla przedsiębiorców, którzy w chwili obecnej składając korektę części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K zobligowani są do składania dodatkowego dokumentu. Jednak jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad możliwością rozszerzenia zastosowania art. 16a kks do składanych korekt Jednolitych Plików Kontrolnych również do części ewidencyjnej.

 

 

Ewa Stodolna

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO