KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 marca 2021

Restrukturyzacja małych gospodarstw - zobowiązania i sankcje

Wszystkich, którzy skorzystali z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw,” obowiązują zobowiązania wynikające z PROW 2014-2020 oraz decyzji o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy ARiMR a beneficjentem działania. Dotrzymanie zobowiązań jest ścisłe określone czasem.

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się pod warunkiem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 6 miesięcy od dnia jej doręczenia takich czynności jak: rozpoczęcie prac związanych z inwestycją, zawarcie potrzebnych umów, uzyskanie potrzebnych zezwoleń lub przeprowadzenie potrzebnych analiz wykonalności inwestycji, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie, złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

W dalszej perspektywie należy prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie zgodnie z biznesplanem, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy oraz zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w dokumencie, lecz nie później niż do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Beneficjent korzystający z pomocy powinien brać udział w szkoleniach i korzystać z usług doradczych, uczestniczyć czynnie
w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych w zakresie przygotowania produktów do sprzedaży oraz partycypować w unijnym systemie jakości.

Wymagane jest też osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz utrzymanie go przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Ponadto wzrost wielkości ekonomicznej
gospodarstwa powinien wynieść co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej zapisanej w biznesplanie i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Rolnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, umożliwiając również przeprowadzenie kontroli przez uprawnione podmioty. Drugą ratę pomocy wypłaca się na wniosek, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i ostatecznie nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. Niedopatrzenie lub niedotrzymanie tych założeń skutkuje określonymi sankcjami.

SANKCJE I ICH WYSOKOŚĆ

Za niespełnienie warunków przed złożeniem wniosku o pierwszą ratę płatności, płatność nie zostanie zrealizowana.
• Jeśli od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy prowadzenie gospodarstwa jest niezgodnie z zaplanowaną strukturą produkcji, wysokość sankcji wynosi 100% kwoty pierwszej raty pomocy.

• Wysokość sankcji za niezrealizowanie inwestycji w środki trwałe, stanowi procent równy udziałowi szacunkowemu niezrealizowanych kosztów środków trwałych, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy.

• Jeśli beneficjent nie osiągnie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro wysokość sankcji wynosi 100% kwoty pierwszej raty pomocy.

• Jeśli beneficjent nie osiągnie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% – wysokość sankcji stanowi co najmniej 20%.

• Jeśli beneficjent nie utrzyma osiągniętego wzrostu wielkości ekonomicznej to wysokość sankcji wynosi 10% wypłaconej
kwoty pomocy. Za nieprowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie wysokość sankcji wynosi 100% kwoty pierwszej raty pomocy. Dalsze sankcje dotyczą braków w dokumentacji oraz braku realizacji założeń biznesplanu.

  • Za brak prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, wysokość sankcji wynosi 5% kwoty pierwszej
  • raty pomocy.
  • Za niezrealizowanie produkcji roślin wysokobiałkowych wysokość sankcji wynosi 20% kwoty pierwszej raty pomocy.
  • Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów – wysokość sankcji wynosi 100% kwoty wypłaconej pomocy.
  • Za nieudostępnianie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu wysokość
  • sankcji wynosi 0,5% kwoty wypłaconej pomocy.
  • Za nieprzestrzeganie terminu trzymania dokumentów związanych z przyznaną pomocą – wysokość sankcji wynosi 3% kwoty
  • wypłaconej pomocy.

Ostatnim okresem rozliczeniowym jest okres od dnia w którym upłynął termin na realizację biznesplanu. Jak widać, sankcje finansowe związane z uchybieniami prawidłowego prowadzenia zarówno produkcji, jak i dokumentacji w gospodarstwie są spore i przykre dla beneficjenta.

Dlatego na każdym etapie doradcy ODR służą pomocą i radą w realizacji przedsięwzięcia. Mimo tych nieudogodnień warto skorzystać z programu, a w razie wątpliwości i pytań, można zwrócić się o poradę do jednostki Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

 

Ewa Dobrakowska

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione