KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 kwietnia 2021

Uciążliwe odpady w gospodarstwie - jak przechowywać i utylizować?

Rozwój rolnictwa niewątpliwie jest nierozerwalnie związany z wytwarzaniem coraz większej liczby odpadów uciążliwych dla środowiska, takich jak opakowania po nawozach mineralnych oraz środkach ochrony roślin. Zgodnie z art. 35 ust. 4 zawartym w ustawie o „Środkach Ochrony Roślin”, należy je przechowywać i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Obowiązkiem każdego rolnika jest, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, m.in. dbanie o odpowiednie zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin. Samodzielne ich utylizowanie, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla środowiska.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu ich zbierania i zagospodarowywania. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań. W jego ramach odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych. Są one oznaczone następującymi piktogramami:

Jak przygotować opakowanie?

Opakowania powinny być czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Popłuczyny po środku ochrony roślin należy wykorzystać do zabiegu. Na ściankach niewypłukanego lub nieprawidłowo wypłukanego pakowania pozostaje nawet do 5% produktu. Dzięki trzykrotnemu płukaniu pojemnika wykorzystujemy cały produkt i zachowujemy bezpieczeństwo zbiórki. Prawidłowo przygotowane pojemniki należy oddać w punkcie sprzedaży, który prowadzi zbiórkę. Sklepy i hurtownie, które przyjmują opakowania w Systemie PSOR, można znaleźć korzystając z poglądowej mapy na stronie: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Zwrot opakowań w ramach systemu PSOR jest bezpłatny i możliwy przez cały rok.

Dowód zakupu nie jest wymagany

Co ważne, nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Oddając takie opakowania, rolnik musi wyposażyć się w formularz potwierdzający odbiór. Dokument taki ma pieczęć i podpis przyjmującego odpady, co stanowi rzeczowy dowód dla organów kontrolujących – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Co zrobić z opakowaniami zawierającymi przeterminowane środki ochrony roślin?

Należy przekazać je firmie mającej decyzje (pozwolenie) na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych, zezwolenie na ich przetwarzanie lub wpis do rejestru Marszałka województwa. Wraz z przekazaniem odpadów podmiotowi zbierającemu przenosimy na niego odpowiedzialność za ich zagospodarowanie.

Dodatkowe informacje na temat Systemu Odbioru Opakowań PSOR można uzyskać u operatora Systemu (Remondis) pod numerami telefonu 801 561 461 czy (58) 622 01 08 lub mailowo kontakt@systempsor.pl

Należy również pamiętać, że wszystkie formularze przekazania odpadów muszą być zachowane przez rolnika przez okres 5 lat. Stanowią bowiem potwierdzenie zrównoważonej gospodarki i są dowodem w przypadku kontroli.

Folie, worki po nawozach itp.

Folia pozostająca z działalności rolniczej nie może zostać uznana za odpad komunalny. Nie można jej gromadzić razem z odpadami komunalnymi. Oznacza to, że rolnik wytwarzający taki odpad ma obowiązek zagospodarować go zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, czyli na własny koszt, np. zlecić te czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zakłady zajmujące się przyjmowaniem i zagospodarowaniem folii z działalności rolniczej nie mają bowiem obowiązku przyjmowania ich bezpłatnie.

Niedopuszczalne jest składowanie wymienionych pozostałości po pracach rolniczych łącznie z odpadami komunalnymi, porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalanie w domowych piecach. Od stycznia 2018 r. pomocny w tym zakresie jest Rejestr-BDO, w którym muszą być zapisani wszyscy przedsiębiorcy gospodarujący odpadami, a więc mający zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Pełna lista takich podmiotów znajduje się na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index

Pamiętajmy!!!
Odpowiednie gospodarowanie odpadami to podstawa, by zachować bezpieczeństwo środowiska, jak i każdego z nas. Dlatego, jako rolnicy nie zapominajmy o tym i utylizujmy opakowania zgodnie z ustalonymi zasadami, byśmy wszyscy mogli cieszyć się czystym środowiskiem i bezpiecznymi produktami rolnymi.

 

Tomasz Liska

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione