KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Trudniejsze wnioskowanie o dopłaty

Opublikowano 22.12.2017 r.
Po trzech latach obowiązywania nowego systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników czekają nas zmiany w dopłatach. Chociaż nie wszystkie szczegóły zostały ostatecznie ustalone, trzeba o nich mówić, by nie stanowiły powszechnego zaskoczenia.  

Przede wszystkim, w projekcie ustawy opracowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczony jest zapis, że

wniosek o przyznanie płatności składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, czyli w wersji elektronicznej.

Od tej reguły przewiduje się dwa wyjątki. Dla osób, które nie będą w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej doradcy naszego Ośrodka zapewnią pomoc i do nich powinien zgłosić się rolnik. Drugą możliwością będzie przejściowy (w kampanii 2018) sposób wnioskowania polegający na złożeniu oświadczenia, że rolnik występuje o te same płatności, o jakie występował w roku poprzednim.

W projekcie zaproponowano by termin składania oświadczeń poprzedzał nabór wniosków, czyli trwał od 15 lutego do 14 marca. Oczywiście, taką formę ubiegania się o dopłaty będą mogły zastosować jedynie gospodarstwa, w których od złożenia poprzedniego wniosku nie nastąpiły żadne zmiany wpływające na uprawnienia do płatności.

Można spodziewać się, że w tej grupie znajdą się głównie mniejsze gospodarstwa, zwolnione z obowiązku wskazywania upraw i elementów proekologicznych, o ile nie posiadają zwierząt objętych dopłatami i nie uległ zmianie obszar zgłaszanych gruntów rolnych. Prawdopodobnie, dostępność wnioskowania poprzez złożenie oświadczenia będzie wymagała uprzedniego potwierdzenia w biurze powiatowym Agencji, aby uniknąć ryzyka utraty wsparcia. Przedstawiony projekt regulacji obejmuje również tzw. „działania obszarowe” w ramach PROW, czyli płatności ONW, rolnictwo ekologiczne, programy rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne i zalesianie.

Agencja prowadzi prace zmierzające do usprawnienia aplikacji e-Wniosek. Zapowiedziane są też akcje informacyjne i szkoleniowe, co nie oznacza, że można całkowicie eliminować obawy o dostępność do systemu, maksymalną liczbę jednoczesnych logowań i inne utrudnienia, zwłaszcza jeśli wielu wnioskujących zostawi swoje zgłoszenie na ostatnią chwilę.

Dla gospodarstw objętych obowiązkiem zazielenienia główną zmianą w 2018 roku będzie wysokość ewentualnych sankcji. Dotychczas niespełnienie wymogów zazielenienia było zagrożone tylko utratą tej specyficznej płatności. Od przyszłego roku, w razie stwierdzenia niezgodności w zakresie dywersyfikacji upraw, obszarów proekologicznych (EFA) czy zachowania cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, obniżenie dopłat może przewyższać kwotę należną za zazielenienie.

Wśród zachodzących zmian na uwagę zasługuje też konieczność wyeliminowania chemicznych metod ochrony roślin na powierzchniach wskazanych jako proekologiczne. Między innymi uprawy roślin wiążących azot, wsiewki i poplony nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków ochrony roślin, co w niektórych sytuacjach może nawet podważyć celowość uprawy. Poplony ścierniskowe trzeba utrzymywać przez 8 tygodni. Inne zmiany dotyczące EFA są raczej korzystne.

Od przyszłego roku nowe regulacje obejmą pomoc dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Obowiązujące dotychczas wsparcie, zwane skrótowo ONW, większość korzystających traktuje na równi z dopłatami, chociaż jest jednym z instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W minionych latach pomoc obejmowała w Polsce ponad połowę wszystkich gruntów objętych dopłatami i około 700 tysięcy gospodarstw.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ponownego wskazania terenów, na których gospodarowanie napotyka na różnorakie trudności. Nowe wyznaczenie obszarów uprawnionych do pomocy spowoduje zapewne ograniczenie jej skali. Dla rolników, których dotychczas wspierane grunty zostaną wyłączone z ONW do 2020 roku będzie wypłacana malejąca rekompensata (80%, 40%, 20% stawki płatności) i być może inne wsparcie.

Należy podkreślić, że omawiane rozwiązania były w większości wcześniej zapowiedziane, ponieważ przyjęto je w dokumentach określających kształt wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020.

 

 

kontakt1.jpg
Waldemar Janiak
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

REKLAMA
KPODR MINIKOWO
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO