KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
15 maja 2021

Transakcje powiązane – prawidłowe zastosowanie znacznika TP

W październiku 2020 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzono między innymi cały szereg grup towarów i usług, oznaczeń i procedur.

Nasze doświadczenia pokazują, że największą trudność podczas księgowania sprawia prawidłowe zastosowanie znacznika TP – transakcje powiązane.


Transakcje, zdarzenia gospodarcze, czyli sprzedaż towarów bądź usług wykazanych na fakturze sprzedażowej, w których występują określone przez ustawodawcę powiązania rodzinne lub służbowe w trakcie księgowania należy oznaczyć specjalną procedurą nazwaną TP. Przedmiotowe oznaczenie jest widoczne w Jednolitym Pliku Kontrolnym w celu bieżącej weryfikacji poprawności przez Urzędy Skarbowe.


W tym miejscu konieczne jest literalne przytoczenie zapisów Ustawy, bowiem to właśnie tam znajduje się szczegółowy opis wszystkich rodzajów powiązań. Art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

  1.  w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz
  2. wynikające ze stosunku pracy. 

Natomiast wspomniany art. 23m ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż:
1. Ilekroć (…) jest mowa o:

4) podmiotach powiązanych – oznacza to:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

5) powiązaniach – oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Ustawodawca wskazuje również, że przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału  w zyskach lub majątku, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
Przekładając powyższe zapisy na osobę rolnika podatnika VAT czynnego, rozliczającego się na zasadach ogólnych należy pamiętać, w szczególności kiedy dokonuje się transakcji w obrębie rodziny. Ponadto trzeba przeanalizować wszystkie posiadane udziały (czy stanowią one co najmniej 25%), a przede wszystkim czy prowadzi się sprzedaż na rzecz podmiotu, w którym rolnik zasiada w zarządzie, bądź jest się udziałowcem i posiada znaczny wpływ na kluczowe decyzje tego podmiotu, w tym również na cenę kupowanych towarów czy usług.


Reasumując, warto podkreślić, iż rozliczając się na przykład w biurze rachunkowym ważne jest, aby wskazać oznaczenia i procedury już na fakturach w celu właściwego ich zaksięgowania, bowiem osoba wprowadzająca faktury do systemu księgowego nie posiada wiedzy na temat powiązań rodzinnych czy biznesowych rolnika.

 

 
Ewa Stodolna
"Wieś Kujawsko-Pomorska", kwiecień 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione