KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

PROW 2014-2020. Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne od 2018 roku

Opublikowano 29.12.2017 r.
Od 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące przyznawanie pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne". Mają one na celu przede wszystkim uproszczenie i uelastycznienie zasad wdrażania i realizacji działania.  

Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników, związki rolników, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych. Są też wynikiem dotychczasowych doświadczeń z wdrażania działania. 

Możliwość realizacji zobowiązań ekologicznych tego samego rodzaju

Już w 2017 roku rolnik mógł realizować trzy różne zobowiązania ekologiczne, czyli (1) zobowiązanie na gruntach ornych, (2) zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych i (3) zobowiązanie na TUZ. Mogły one zostać podjęte w dowolnym roku. Rolnik nie mógł jednak realizować np. dwóch zobowiązań tego samego rodzaju (np. dwóch zobowiązań ekologicznych na gruntach ornych).

W celu uelastycznienia zasad wdrażania działania „Rolnictwo ekologiczne”  na 2018 rok, została wprowadzona możliwość realizacji zobowiązań ekologicznych takiego samego rodzaju. Zobowiązania takie nie mogą być jednak podjęte w tym samym roku. Zobowiązania tego samego rodzaju są traktowane, jako oddzielne zobowiązania ekologiczne.

Dopuszczenie realizacji takich samych zobowiązań jest korzystne dla rolników (również tych, którzy podjęli zobowiązania ekologiczne w latach 2015-2017), ponieważ wprowadza dowolność i elastyczność w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do realizacji działania. Umożliwia również objęcie działaniem dodatkowych gruntów, np. w przypadku powiększenia obszaru gospodarstwa. Ponadto, w przypadku rolników realizujących już zobowiązania ekologiczne, umożliwi to również objęcie nim gruntów, na których dotychczas nie były spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej.

Liczba posiadanych zwierząt a płatność ekologiczna do upraw paszowych

Od 2018 roku płatność ekologiczna w ramach pakietów 5. i 11. tzn. do upraw paszowych będzie przyznawana do powierzchni gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów zgodnie z zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że rolnikowi zostanie przyznana płatność ekologiczna do powierzchni nie większej niż iloraz liczby posiadanych przez rolnika zwierząt (w DJP) i współczynnika 0,3. Płatność zostanie zatem przyznana do tych gruntów, do których „wystarczy” rolnikowi zwierząt, zgodnie z zasadą przeliczania podaną wyżej. 

Zobowiązaniem ekologicznym objęte będą jednak wszystkie grunty zadeklarowane w ramach tych pakietów.

Okres przetrzymywania zwierząt w gospodarstwach realizujących działanie „Rolnictwo ekologiczne”

Od 2018 roku dla zwierząt gatunków podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji, czyli bydło, owce, kozy, świnie i konie, będzie obowiązywał ten sam okres referencyjny ich przetrzymywania w gospodarstwie, niezależnie od tego czy rolnik ubiega się o płatność w ramach pakietów 5. i 11., czy w ramach pakietów 6. i 12. 
Tym samym, na potrzeby przyznawania płatności ekologicznej w ramach tych pakietów, okresem referencyjnym utrzymywania w gospodarstwie bydła, owiec, kóz i koni będzie czas od 15 marca do 30 września roku złożenia wniosku o płatność ekologiczną. W przypadku świń, ze względu na charakter hodowli tych zwierząt, okresem referencyjnym będzie okres od 16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do 15 października w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.
W przypadku gatunków niepodlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji, nadal obowiązuje stan średniookresowy „od kontroli do kontroli” jednostki certyfikującej.

Wytworzenie produktu ekologicznego w przypadku nowo nasadzonych plantacji sadowniczych

Już w 2017 roku umożliwiono rolnikom otrzymywanie płatności ekologicznej także do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych i określono, że w przypadku takich plantacji wytworzenie produktu ekologicznego nie jest wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia. Od 2018 roku warunek ten został uszczegółowiony dla poszczególnych gatunków roślin objętych wsparciem w ramach pakietów 4. i 10. (uprawy sadownicze).

W przypadku większości nowo nasadzonych plantacji sadowniczych wytworzenie produktu nie będzie nadal wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia. Wyjątek stanowią gatunki, które dają pierwsze owoce później, czyli grusza domowa dereń jadalny, rokitnik zwyczajny, pigwa pospolita pigwowiec japoński, róża dzika, róża jabłkowatai róża pomarszczona. Dla nich warunek wytworzenia produktu ekologicznego nie będzie weryfikowany w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia. 
Warunek wytworzenia produktu w drugim roku od nasadzenia wprowadzono jedynie dla maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy, gdyż rośliny te mogą dać pierwszy zbiór już w pierwszych dwóch latach od nasadzenia.

Rośliny objęte wsparciem

Od 2018 roku, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” rolnik będzie mógł otrzymać płatność również do gruntów, na których uprawiane są konopie włókniste. Płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych będzie mogła być przyznana, jeżeli rolnik w tym samym roku i do tych samych gruntów będzie się ubiegał o przyznanie płatności bezpośredniej do uprawy konopi i jeżeli spełni warunki przyznania tej płatności. 
Ponadto, płatność ekologiczna do gruntu z uprawą konopi włóknistych będzie przyznawana tylko wtedy, kiedy uprawa ta będzie prowadzona w celu uzyskania nasion, liści lub kwiatostanów. Płatność ekologiczna nie będzie przyznana, jeśli uprawa ta jest prowadzona w celu wykorzystania słomy (np. na włókna konopne).

Źródło: 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1775)

 

 

 

kontakt1.jpg
Urszula Kozaczuk
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO