KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości. PROW 2014-2020

Opublikowano 28.12.2017 r.
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego PROW 2014-2020. Można je składać do 29 grudnia. 
Wnioski składamy do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, okre­śla Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ra­mach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do syste­mów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej­skich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195). O pomoc może ubiegać się rolnik aktywny zawodowo. 
 
Wspar­cie ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych pro­jektu (refundacja), w czasie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 1. koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 2. składki na rzecz grupy producentów,
 3. koszty zakupu specjalistycznych publikacji,
 4. koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Dla tych bez wsparcia

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, który wytwarza pro­dukty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi, w ramach systemu jakości i który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, w ramach działania Uczestnictwo rol­ników w systemach jakości żywności, objętego PROW 2007-2013. 
 
W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych ce­lów, z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środ­ków działania Rolnictwo ekologiczne.

Dwa tysiące euro rocznie

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równo­wartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.
 
Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprze­kraczającej:
 • 3 200 zł – w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych trady­cyjnych specjalności oraz kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
 • 3 000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem rolnictwa eko­logicznego,
 • 2 750 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane w ramach integrowanej produkcji roślin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,
 • 1 470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie 
 • ze specyfikacją i standar­dami systemu „Jakość Tradycja”,
 • 2 386 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie 
 • ze specyfikacją i standar­dami systemu „Quality Meat Program”,
 • 1 700 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standar­dami systemu „Pork Quality System”,
 • 2 000 zł – w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty są wytwarzane:
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu 
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu 
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wie­przowe”,
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Kolejność na punkty

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzy­skanych punktów, przyznanych na podstawie następują­cych kryteriów wyboru operacji:
 
1. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produk­cję roślinną, na powierzchni:
do 5 ha użytków rolnych – niż 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 4 punkty,
powyżej 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 2 punkty,
2. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszo­nych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:
jednego gatunku – przyznaje się 2 punkty,
dwóch gatunków – przyznaje się 3 punkty,
minimum trzech gatunków – przyznaje się 4 punkty;
3. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomo­cy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 – przyznaje się 3 punkty;
4. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem gru­py producentów, działającej w jednej z form organizacyj­nych wymienionych w załączniku do rozporządzenia – przyznaje się 3 punkty. 
 
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodaw­com, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.
 
 
 
 
kontakt1.jpg
Grażyna Norbert
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO