KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 stycznia 2018

Pomoc publiczna, o jaką może ubiegać się producent rolny w latach 2015-2020

Udzielanie lub wznowienie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie jest możliwe po uzyskaniu notyfikacji programów w Komisji Europejskiej.  W tym roku, do dostępnych rodzajów pomocy dołączyło wsparcie dla tych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej,spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Jedynie wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis nie podlega notyfikacji ani zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Może być ona udzielana na podstawie przepisów prawa krajowego, ale musi uwzględniać zasady rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 1408/2014
(w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym).

Od 2015 roku producenci rolni mogą otrzymywać pomoc w ramach następujących, notyfikowanych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej programów pomocy publicznej:

 • Pomoc nr SA.39562 (2014/N) 

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja), pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.

 • Pomoc SA.40223 (2014/XA) – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
 2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga jest udzielana przez wójta, burmistrza/prezydenta podatnikom podatku rolnego. Ulga polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych i może być stosowana przez okres 15 lat. Z ulgi inwestycyjnej mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa rolne, które nie korzystały z innej pomocy publicznej na sfinansowanie realizowanej inwestycji.

 • SA. 41773 (2015/N) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – duże przedsiębiorstwa

Wsparcie w formie ulgi podatkowej dla dużych przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję podstawową produktów rolnych, które są objęte podatkiem rolnym. Ulga inwestycyjna ma zastosowanie po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od podatku rolnego, należnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. 

Ulga będzie odliczana od podatku maksymalnie przez 15 lat. Pomoc będzie przyznana na inwestycje polegające na budowie lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Organ przyznający pomoc to wójt, burmistrz/prezydent miasta.

 • Pomoc SA.40663 (2014/XA) – pomoc w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

Rolnicy mogą korzystać z pomocy w przypadku padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Pomoc jest wypłacana do 100% kosztów zbioru i transportu padłych zwierząt, 100% kosztów unieszkodliwiania padłego zwierzęcia (bydło, owce i kozy) podlegającego badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii TSE, 75% kosztów unieszkodliwiania padłego zwierzęcia nie podlegającego badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii TSE  (bydło, owce, kozy świnie i konie).

 • Pomoc SA.40666 (2015/XA) – Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu 

Młody rolnik może otrzymać pomoc przy spłacie kredytu na tworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, w wysokości 60% kwoty udzielonego kredytu, nie więcej niż równowartość 70 tys. euro. Kwota kredytu przeznaczona na sfinansowanie części zakupu użytków rolnych nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł.

 • Pomoc SA. 39937 (2014/X)  

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Pomoc SA. 45447( 2016/C) –  Program pomocy producentom mleka 

Pomoc przyznana producentom mleka, którzy w roku 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną na dany rok i zostali zobowiązani do uiszczenia opłaty. Pomoc jest wypłacana tym producentom, którzy uiścili pierwszą ratę opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot w roku kwotowym 2014/2015. Pomoc polega na umorzeniu w całości lub części pozostałej do uiszczenia opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie indywidualnych kwot w roku kwotowym 2014/2015.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, został ustanowiony Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

Pomoc jest udzielana w formie w wypłaty finansowej dla rolników i producentów rolnych, której stawki wynoszą:

 • 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 • 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów,
 • 10 000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc jest pomniejszana do 50% w przypadku, gdy producent rolny nie miał w 2017 roku ubezpieczonych budynków lub co najmniej 50% upraw od jednego z ryzyk.

Wsoarcie to jest udzielane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, gdy szkody wystąpiły w lasach, a także jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat, opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. 

Poza formułą de minimis, w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie oraz poza formułą de minimis, gdy szkoda w budynku służącym do prowadzenia działalności rolniczej przekracza kwotę 1050 zł.

De minimis w rolnictwie

Należy pamiętać, że wielkość pomocy de minimis, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, wynosi 15 000 euro w okresie trzech lat, czyli w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych.

Pomoc de minimis jest przyznawana przez ARiMR oraz inne instytucje. W ostatnich 3 latach rolnicy mogli otrzymać pomoc w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych, 
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
 • pomoc dla rolników, w których gospodarstwach powstały szkody w uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane wystąpieniem w 2016 r. 
 • niektórych klęsk żywiołowych,
 • pomoc klęskowa w 2016 r.,
 • pomoc dla producentów, w których gospodarstwach, w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 roku zostały zniszczone drzewa i krzewy owocowe lub truskawki (w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym),
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności (ARiMR),
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (ANR),
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS),
 • dopłaty do materiału siewnego (ARR),
 • ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego organy podatkowe),
 • rozkładanie na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015 (ARR).

 

 

kontakt1.jpg
Ewa Karpińska
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione