KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Nakazy i zakazy w strefach ograniczeń ASF

Opublikowano 01.10.2021 r.
Sprawdzamy, jakie nakazy i zakazy obowiązują w strefach z ograniczeniami ASF. Obecnie mamy podział na strefę tzw. niebieską, różową i czerwoną.

świnie asf

Strefy ograniczeń ASF

Komisja Europejska wyznaczyła nowe strefy ograniczeń. Obecnie są ona oznaczane w następujący sposób:
I – kolorem niebieskim – teren wolny od ASF, jeśli graniczą z obszarami, na których choroba wystąpiła u dzików i świń hodowlanych
II – kolorem różowym – okolice, w których potwierdzono przypadki choroby u dzików
III – kolorem czerwonym – wokół ognisk u świń hodowlanych.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wraz z tym zmieniają się nakazy i zakazy ustanowione wobec hodowców trzody chlewnej.

1. W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nakazuje się:
- utrzymywanie świń bez innych gatunków zwierząt w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych, w których przebywają pozostałe zwierzęta kopytne
- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z nich, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe ich utrzymywanie w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego
- karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych
- prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, pasz lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
- sporządzenie przez posiadaczy świń spisu z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące jego aktualizowanie
- obsługę świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed ich rozpoczęciem, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia
- używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do prac w chlewni
- bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń
- uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,
- wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
- karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę zielonkę lub to\ ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym
dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom
- wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego od dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
- wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt.

2. Na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie, nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
- wejściami oraz wjazdami, a także wyjściami i wyjazdami z tego gospodarstwa, jak również stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Ponadto na obszarach objętych ograniczeniami II i III nakazuje się:
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed: wjazdami, wyjazdami, wejściami i wyjściami do i z miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy
- stosowanie środków higieny przez osoby mające kontakt ze świniami – w miejscach wymienionych wcześniej – niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia.

3. Ubój świń w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III w celu produkcji mięsa na użytek własny dopuszczalny jest pod warunkiem, że:
- świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem
- świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w ten sposób – badaniu poubojowemu

Próbki do badań laboratoryjnych przedubojowych lub poubojowych w kierunku ASF pobiera się w przypadku, gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na:
- obszarach objętych ograniczeniami III
- obszarach objętych ograniczeniami I, II, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF.

4. Na obszarach objętych ograniczeniami II, III zakazuje się:

- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
- prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyłączeniem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego
taką działalność;
- dokarmiania dzików.

Ponadto na obszarach objętych ograniczeniami III zakazuje się polowań zbiorowych z udziałem psów.

5. Na obszarach objętych ograniczeniami II i III powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego lub największej części tego obwodu, może zakazać:
- odłowów zwierząt łownych lub
- polowań na zwierzęta łowne, lub
- polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub
- polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów lub z udziałem psów, lub
- polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez nagonki lub z nagonką – jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi możliwość zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

6. Do przemieszczania świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary lub na tych obszarach używa się środków transportu, które spełniają wymogi określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE)
2020/687; zgodnie z tym nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby także dezynfekcję środków transportu po każdym przemieszczaniu; dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oczyszczania i odkażania środka transportu powinny
być przechowywane przez podmiot przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia; poza tym, w postaci oryginału lub kopi należy je przewozić w tym środku transportu i udostępnić na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

7. Zakaz przemieszczania przesyłek świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III nie ma zastosowania do świń utrzymywanych na obszarze I przewożonych do zakładów znajdujących się na innych obszarach objętych ograniczeniami I, II i III lub poza tymi obszarami, pod warunkiem, że zakład przeznaczenia znajduje się na terytorium tego samego zainteresowanego państwa członkowskiego.

8. Na obszarach objętych ograniczeniami II i III świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń; na tych samych obszarach można je również przemieścić po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub na targu położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i III:
- po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii,
- jeżeli w takich miejscach nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie.

Pozwolenie na przemieszczenie świń wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.W przypadku przemieszczania świń spoza obszarów objętych ograniczeniami II i III do gospodarstw położonych na takich obszarach, świnie te przemieszcza się wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

9. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego nie
wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem.

10. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach
położonych na obszarach objętych ograniczeniami II i III od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

Posiadacz świń ma obowiązek informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III.

  Błażej Miksa, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO