KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Podatki i opłaty lokalne w 2022 r. - Inflacja zmienia stawki

Opublikowano 22.10.2021 r.
Wysokość podatków i opłat lokalnych rokrocznie wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2021 w stosunku do analogicznego okresu w 2020 wyniósł 103,6%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 roku zwiększą się o 3,6 % w stosunku do roku 2021.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2019 r., poz. 1170) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. w obwieszczeniu z 22 lipca 2021 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 2021 r. poz. 724.

Podatek od nieruchomości od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł/m2
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 5,17 zł/ha
3. pozostałych, w tym wykorzystywanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł/m2
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę mieszaną obejmującą wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł/m2

Podatek od nieruchomości, od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1. mieszkalnych – 0,89 zł/ m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł/ m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym – 12,04 zł/ m2

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/ m2

5. pozostałych, w tym wykorzystywanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł/ m2

6. od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych (rocznie)
1. od samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
• od 3,5 do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł
• powyżej 5,5 do 9 ton włącznie – 1522,21 zł
• powyżej 9, ale poniżej 12 ton – 1826,64 zł

2. od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej niż 12 ton – 3485,69 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2131,05 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
• do 36 ton włącznie – 2694,21 zł
• powyżej 36 ton – 3485,69 zł

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1826,64 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
• do 36 ton włącznie – 2131,05 zł
• powyżej 36 ton – 2694 ,21 zł

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 – 2156,92 zł
• równej lub wyższej niż 30 – 2726,93 zł.

Stawki opłat lokalnych (za dzień)

1. targowej – 852,75 zł
2. miejscowej w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,50 zł
3. miejscowej w miejscowościach mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,52 zł
4. uzdrowiskowej – 4,83 zł
5. od posiadania psów – 135,00 zł – od jednego psa
6. część stała opłaty reklamowej – 2,80 zł
7. część zmienna opłaty reklamowej 0,25 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Wymienione maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Ostateczne wysokości stawek podatków i opłat lokalnych określają rady gmin w drodze uchwał na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów. Dla swoich mieszkańców mogą ustalić je na niższym poziomie. Faktyczna wysokość stawek podatków i opłat lokalnych jest zależna od decyzji każdej gminy podjętej w odpowiedniej uchwale. Stawki określone przez gminę nie mogą być wyższe od tych maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

  Dariusz Partyka, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO