KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Wicepremier Henryk Kowalczyk o budżecie na rolnictwo

Opublikowano 02.11.2021 r.
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawiał, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informacje na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata 2023-2027.

– Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu elastyczności miedzy filarami WPR skutkować będzie transferem ponad 1,9 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na płatności bezpośrednie. Po transferze na finansowanie płatności bezpośrednich w latach 2023-2027 dostępne będzie ponad 17,3 mld euro, a na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich blisko 4,7 mld euro – informował wicepremier i przypomniał, że pierwotna alokacja środków budżetu UE na sfinansowanie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2023-2027 wynosiła nieco ponad 15,4 miliarda euro. Pierwotna alokacja na sfinansowanie w tym samym okresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków funduszu EFRROW (II filar WPR) wynosiła 6,6 mld euro. 

Zgodnie z przepisami UE wydatki na rozwój obszarów wiejskich dofinansowane będą z budżetu krajowego kwotą ponad 3,1 mld euro.

– Całkowity budżet na rozwój obszarów wiejskich, czyli środki UE i współfinansowanie, wyniesie prawie 7,8 mld euro – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk .

Szef resortu rolnictwa poinformował też o planowanym przeznaczeniu środków na poszczególne instrumenty interwencji w ramach przyszłego Planu strategicznego WPR.

W przypadku płatności bezpośrednich większość środków (45%) skierowane będzie na podstawowe wsparcie dochodu. Kolejne pozycje to: ekoschematy (27% środków), płatności związane z produkcją (15%) oraz płatność redystrybucyjna (11%).

W przypadku interwencji II filara WPR znaczące pozycje stanowić będą płatności ONW (ponad 20% środków publicznych), płatności rolno-środowiskowe (ponad 11%), inwestycje poprawiające konkurencyjność gospodarstw (niecałe 9%), LEADER (również niecałe 9%), premie dla młodych rolników (ponad 7%) i wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich (5,6%).

– Jeżeli chodzi o środki polityki spójności to w ramach programów realizujących nową Umowę Partnerstwa szacuje się, że na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie ok. 10 mld euro, w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych realizujących politykę spójności. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z perspektywą finansową 2014-2020 – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zaznaczył przy tym, że rozwój obszarów wiejskich będzie również wspierany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, których wykorzystanie zostało przedstawione w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

– Dzięki temu więcej środków z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, z PROW będzie mogło być skierowanych bezpośrednio do rolnictwa, a nie na infrastrukturę techniczną – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

W dalszej części posiedzenia wicepremier przedstawił informację o krajowych instrumentach wsparcia dla rolnictwa przewidzianych na lata 2021-2027.

Zwrócił uwagę na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, dopłaty do składek ubezpieczeniowych oraz środkach przeznaczanych na pomoc w związku z ASF, dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny i inne.

W posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył  również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który omówił  założenia Europejskiego Zielonego Ładu i wynikające z niego szanse dla polskiego i europejskiego rolnictwa.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO