KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie w KRUS?

Opublikowano 11.11.2021 r.
Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie w KRUS? Wyjaśniamy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu temu podlegają obowiązkowo:
rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych
małżonek rolnika
• oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie
jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi lub stanowiła stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS w następujących przypadkach i zakresie:

1. Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej, a także jego małżonek i domownik oraz osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
mogą być objęci ubezpieczeniem na wniosek:
• w pełnym zakresie, tj. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym wraz z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim
• lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Wymienione osoby mogą podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek tylko pod warunkiem, że jednocześnie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie. Nie mogą podlegać natomiast wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

2. Osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
12 i pół roku oraz osoba pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową może być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

3. Rolnik prowadzący działalność rolniczą (rolnik, jego małżonek lub domownik), a także osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa do zalesienia:
• podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
• lub mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, takich jak zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, po ustaniu stosunku pracy mogą zostać objęci ubezpieczeniem wypadkowym,
chorobowym i macierzyńskim wyłącznie w zakresie ograniczonym, tj. jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej: Nie mogą podlegać ubezpieczeniu emeryci i renciści, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Osoba podlegająca ubezpieczeniu na wniosek może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając oświadczenie w tej sprawie.

  Dariusz Partyka, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO