KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Bezzwrotna pomoc finansowa dla społeczności popegeerowskiej

Opublikowano 15.11.2021 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 1999 r. do końca 2020 r.  przekazał gminom, spółdzielniom mieszkaniowym i uprawnionym podmiotom, w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, kwotę około 1,2 mld zł. Największym beneficjentem tego programu są gminy. W ostatnich dwóch latach trafiło do nich prawie 35 mln zł.   

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pomoc ta trafia do jednostek państwowych i komunalnych, przejmujących urządzenia, obiekty i sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne, które prowadzą działalność w tym zakresie. Celem bezzwrotnej pomocy finansowej jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez KOWR do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Dotyczy ona remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków i lokali do istniejących bądź budowanych sieci infrastruktury technicznej. W tym katalogu mieści się również budowa budynków oraz lokali mieszkalnych, jak również nowych sieci infrastruktury  technicznej, w przypadku gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.


Z bezzwrotnej pomocy finansowej mogą również korzystać uprawnione podmioty, m.in. ośrodki akademickie i jeździeckie prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy.


Aby uzyskać bezzwrotną pomoc finansową zainteresowane podmioty muszą złożyć wniosek w oddziale terenowym właściwym dla siedziby wnioskodawcy lub w przypadku umów zawieranych przez Dyrektora Generalnego KOWR w centrali. Jeśli wniosek o bezzwrotną pomoc związaną z budową, remontem lub przebudową budynków, lokali, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych dotyczy sfinansowania jednego przedsięwzięta w kwocie przekraczającej 500 tys. zł konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR. Zgoda Dyrektora Generalnego jest także niezbędna do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej przez podmioty prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy jeśli sfinansowanie przedsięwzięcia przekracza 100 tys. zł.
Warto nadmienić, że przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej musi być poprzedzone oceną celowości przedsięwzięcia przeprowadzoną na podstawie informacji uzyskanych zarówno od wnioskodawcy, jak też z innych, dostępnych źródeł.
Z bezzwrotnej pomocy finansowej najchętniej korzystają samorządy lokalne w całym kraju i do nich trafia najwięcej środków. Burmistrzowie, wójtowie czy sołtysi twierdzą, że tylko dzięki współpracy z KOWR przeprowadzenie wielu inicjatyw było możliwe do zrealizowania. 


Od 1999 r. do końca 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł. W latach 2019–2020 centrala i oddziały terenowe KOWR wypłaciły kwotę prawie 40,5 mln zł. Z puli tej najwięcej pieniędzy trafiło do samorządów – prawie 35 mln zł, spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały ponad 1,8 mln zł, a pozostałe uprawnione podmioty – 3,8 mln zł.

Rok

Całkowita kwota bpf

w mln zł

Bpf gminom

w mln zł

Bpf spółdzielniom mieszkaniowym w mln zł

2010

41,9

35,0

6,9

2011

43,1

36,7

6,9

2012

50,8

44,1

6,7

2013

32,1

28,3

2,8

2014

45,0

38,5

5,5

2015

39,5

33,6

4,8

2016

37,4

33,4

2,6

2017

29,7

26,4

2,0

2018

21,0

18,3

1,0

2019

20.8

17,0

1,5

2020

19,6

17,7

0,3

Razem

380,9

329,0

41,0

 

Największe środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczono na budowę i remont dróg i chodników oraz na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-ściekową: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie.

Beneficjenci bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy finansowej oferowanej przez KOWR. Od roku 2009 do 2020 zawarto ponad 2400 umów na bezzwrotną pomoc finansową. W ostatnich dwóch latach zainteresowane podmioty podpisały z KOWR 50 takich umów. 

Wśród beneficjentów bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez KOWR znalazły się gminy Gostycyn i Nakło nad Notecią. Oddział Terenowy w Bydgoszczy przekazał im ok. 830 tys. zł na remont dróg. Stare zniszczone nawierzchnie w miejscowościach Łyskowo, Chrząstów i Minikowo zostały zastąpione asfaltem i kostką brukową.

Droga osiedlowa w Chrząstowie

Oddział Terenowy KOWR w Warszawie pzekazał gminie Regimin 570 tys. zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w miejscowości Klice. Mariola Kołakowska, Wójt Gminy Regimin poinformowała, że wykonana inwestycja polepszy warunki socjalno-bytowe przede wszystkim mieszkańców byłych pegeerów. Zwróciła również uwagę na aspekt ekonomiczny tej inwestycji. Dzięki niej miezkańcy za wywóz nieczystości będą płacili 3-razy mniej niż dotychczas.

Biorąc pod uwagę kwotę 1,2 miliarda zł udzielonych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, jak też liczby beneficjentów, którzy z niej skorzystali można wyciągnąć wnioski, że KOWR ma bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnych żyjących na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO