KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Ośrodki Produkcji Rolniczej nową inicjatywą

Opublikowano 02.12.2021 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest otwarty na nowe inicjatywy związane z zagospodarowaniem nieruchomości Zasobu WRSP. W ubiegłym roku wdrożył proces tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej.

Dyrektor Generalny KOWR, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wyodrębnić z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia, tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie, zwane „Ośrodkami Produkcji Rolniczej” (OPR). Przez OPR należy rozumieć zorganizowany kompleks majątkowy, posiadający wiele różnorodnych składników majątkowych (nieruchomości i innego mienia). Masa majątkowa jest połączona funkcjonalnie, zmienna ilościowo i rodzajowo. Pomiędzy składnikami ośrodka produkcji rolniczej powinna istnieć więź funkcjonalna o charakterze celowym (cel produkcyjny) i ekonomicznym. Stan techniczny i funkcjonalny budynków umożliwia ośrodkowi produkcji rolniczej prowadzenie w nich działalności rolniczej. Powierzchnia gruntów rolnych, rodzaj ich użytków i bonitacja jest dostosowana do profilu produkcji przewidzianego dla budynków gospodarczych w taki sposób, aby budynki gospodarcze mogły być wykorzystane do działalności rolniczej. Natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej ośrodek zapewni zagospodarowanie uzyskiwanych odchodów od maksymalnej obsady utrzymywanych zwierząt.

Do programu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznaczył trzy lokalizacje znajdujące się na terenie OT KOWR w Poznaniu, na bazie których utworzono Ośrodki Produkcji Rolniczej. Po uzyskaniu stosownych zgód  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich utworzenie OT KOWR w Poznaniu przeprowadził przetargi nieograniczone na wydzierżawienie tych nieruchomości. Z informacji otrzymanych z poznańskiego Oddziału Terenowego wynika, że rozstrzygnięto wszystkie trzy przetargi. 

OPR w obrębie Dąbki o powierzchni prawie 275 ha ukierunkowany na hodowlę zwierzyny łownej i koni ras szlachetnych oraz produkcji krzewów owocowych i ozdobnych. Z kolei OPR Stara Dąbrowa o powierzchni ponad 427 ukierunkowany na chów trzody chlewnej. OPR Grąblewo dysponujący ponad 310 ha  gruntów ukierunkowany na chów i hodowlę bydła mlecznego. 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO