KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych – nowe zadania KOWR

Opublikowano 10.12.2021 r.
Obowiązek monitorowania upraw i skupu maku oraz konopi włóknistych zostanie przeniesiony na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Taki zapis znalazł się w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020, poz. 2050) w zakresie uprawy maku i konopi włóknistych. 


Dotychczasowy stan prawny tych upraw w Polsce zawiera uregulowania, zgodnie z którymi producent i podmiot skupujący mak lub konopie włókniste składają corocznie wnioski, wraz z całą dokumentacją, do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Ponadto za określenie powierzchni upraw odpowiedzialny jest sejmik województwa.


Natomiast, w myśl zapisów w projekcie ustawy, rejestr maku i konopi włóknistych będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres podmiotu, co pozwoli na prowadzenie rejestru skupiającego wszystkich uczestników tych rynków.

Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku lub konopi włóknistych dzięki m.in:

 • szybkiej rejestracji, 
 • zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia,
 • zniesieniu ograniczenia powierzchniowego,
 • regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu,
 • rozszerzeniu przeznaczenia i celów, na jakie będzie wykorzystywany mak lub konopie włókniste,
 • umożliwieniu uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne.

Poselski projekt ustawy przewiduje prowadzenie rejestru pierwszych podmiotów skupujących, które skupują mak lub konopie włókniste bezpośrednio od producentów tych upraw. Powyższe rozwiązanie usprawni prowadzenie kontroli przez jednostki do tego uprawnione, tj. KOWR i policję. 


Projekt ustawy nakłada również na producentów i podmioty skupujące mak i konopie włókniste szereg obowiązków i wymogów, których nieprzestrzeganie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej (np.: za uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli, umieszczanie we wnioskach danych niezgodnych ze stanem faktycznym, nieterminowe składanie dokumentów), kary grzywny (np. sprzedaż lub skup maku i konopi włóknistych podmiotowi niewpisanemu do rejestru prowadzonego przez KOWR) oraz zgłoszeniem na policję (np. gdy istnieje podejrzenie, że uprawiane, magazynowane, skupowane lub przetwarzane przez producenta lub podmiot konopie mogą być konopiami innymi niż włókniste). 


Projektowana zmiana ustawy ma na celu wsparcie rozwoju upraw maku i konopi włóknistych z uwzględnieniem celu nadrzędnego, czyli przeciwdziałania narkomanii. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO