KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Opublikowano 12.12.2021 r.
Każda osoba fizyczna, prawna, instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają wątpliwości, czy właściwie stosują przepisy prawa podatkowego, mogą złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Głównym celem złożenia wniosku jest zmniejszenie ryzyka podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie ma pewności, czy tak samo interpretuje przepisy, jak organy podatkowe. 

Podstawą prawną stosowania podatkowej interpretacji indywidualnej jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 343).

Do złożenia zapytania służy formularz ORD-IN, w którym uwzględniony jest m.in.:

A. zakres i cel złożenia wniosku, 
B. dane wnioskodawcy, 
C. organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej,  
D. pełnomocnicy i przedstawiciele wnioskodawcy, 
E. przedmiot wniosku, 
F. wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty, 
G. wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) i pytania (pytań),
H. elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
I. własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
J. informacja o załącznikach ORD-IN/A,
K. oświadczenie i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej,
L. powiadomienie o wydaniu interpretacji.

Powyższą sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie oraz elektronicznie. Składając wniosek należy dołączyć oświadczenie, że problem nie jest objęty żadnym postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

Opłata za wydanie podatkowej interpretacji wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Należy także nadmienić, że jeżeli we wniosku zostanie przedstawionych więcej niż jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, trzeba zapłacić za opis każdego z nich. Przed złożeniem wniosku powinno się wykonać przelew na konto Krajowej Informacji Skarbowej na numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, wpisując w tytule przelewu: Za wydanie interpretacji indywidualnej. Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku. W przypadku, gdy nadawca przelewu zapłaci za dużo, nadwyżka jest zwracana na konto zleceniodawcy. Jeżeli sprawa jest załatwiana listownie, wówczas kopertę należy nadać na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Na odpowiedź czeka się do 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Odpowiedź jest przesyłana na konto ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku. W przypadku, gdy we wniosku będzie brakowało istotnych informacji, podatnik dostanie wezwanie do uzupełnienia brakujących informacji w ciągu 7 dni. Jeżeli zainteresowany nie wywiąże się z uzupełnienia danych, wówczas wniosek może zostać nie rozpatrzony. Jeżeli podatnik nie zgodzi się z otrzymaną interpretacją indywidualną, może do upływu 30 dni złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

W sytuacji, gdy w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której stosuje się podatnik, nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji. Urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy może stwierdzić błędy w tym, w jaki sposób stosuje przepisy prawa podatkowego. Jednak:
a) jeśli dostanie interpretację przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosuje, wtedy:
- jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłaci różnicy podatku,
- nie zapłaci odsetek za zwłokę,
- nie zostanie wszczęte przeciwko podatnikowi postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – nie poniesie żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,
b) jeśli dostanie interpretację po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy albo w trakcie kontroli celno-skarbowej urząd celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosuje, wtedy:
- jeśli okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – zapłaci różnicę podatku,
- nie zapłaci odsetek za zwłokę,
- nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko podatnikowi. Nie poniesie żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Ochrona ta obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono podatnikowi zmianę interpretacji indywidualnej.

Reasumując, każda interpretacja jest wydawana na wniosek podatnika i daje odpowiedź czy zgodnie z prawem korzysta z ulg podatkowych bądź czy może skorzystać z nich w przyszłości. Na zakończenie należy nadmienić, że na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego – System Informacji Podatkowej, w której można znaleźć wnioski wraz z wydanymi już interpretacjami. Warto z niej skorzystać zanim napisze się własne zapytanie do urzędu skarbowego, ponieważ można tam znaleźć odpowiedź na swoje pytanie lub rozwiązać swój problem czy wątpliwość.

 

 
Paulina Cholewińska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", listopad 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO