KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 stycznia 2018

"Zazielenienie" w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 12 grudnia 2017 r. sprawozdanie specjalne nr 21/2017 pt. „Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym”.

Wynika z niego, że jest mało prawdopodobne, by płatności mające zachęcać rolników do podejmowania działań proekologicznych przyczyniły się do poprawy wyników wspólnej polityki rolnej w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu. 

Kontrolerzy stwierdzili, że za sprawą tych nowych płatności system stał się bardziej złożony, a ponadto doprowadziły one do zmiany praktyk rolniczych jedynie na około 5% użytków rolnych w UE.

Płatność z tytułu zazieleniania to nowy typ płatności bezpośredniej wprowadzony w ramach reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) w 2013 r. Jej celem jest wynagradzanie rolników za wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko, za który w normalnych warunkach rynkowych nie zostaliby oni wynagrodzeni. Jest to jedyna płatność bezpośrednia mająca w głównej mierze cel ekologiczny.

Kontrolerzy zbadali, czy dzięki zazielenianiu udało się poprawić wyniki WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu, zgodnie z celami UE. 

W ramach kontroli przeprowadzili oni wywiady z organami w pięciu państwach członkowskich: Grecji, Hiszpanii(Kastylia i León), we Francji (Akwitania i Nord-Pas-de-Calais), Niderlandach i Polsce.

Zazielenianie pozostaje zasadniczo systemem wsparcia dochodów.  Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by miało ono – w formie, w jakiej jest obecnie wdrażane – w znaczący sposób przyczynić się do poprawy wyników WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu – mówi Samo Jereb, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę.


Kontrolerzy ustalili, że Komisja Europejska nie opracowała pełnej logiki interwencji dla płatności z tytułu zazieleniania. Nie ustanowiła także jasnych, wystarczająco ambitnych celów środowiskowych, do osiągnięcia których miałoby przyczyniać się zazielenianie. Ponadto przydział środków budżetowych na zazielenianie nie jest uzasadniony wkładem, jaki ta praktyka wnosi w osiąganie celów w zakresie środowiska i klimatu. Kontrolerzy stwierdzili także, że jest mało prawdopodobne, aby zazielenianie przyniosło istotne korzyści dla środowiska i klimatu, przede wszystkim z uwagi na to, że subsydiowane praktyki zostałyby w znacznej części zrealizowane nawet bez objęcia ich płatnościami. Z ich szacunków wynika, że zazielenianie doprowadziło do zmian w praktykach rolniczych tylko na około 5% wszystkich użytków rolnych w UE.

Ponadto zdaniem kontrolerów oczekiwane rezultaty polityki w tym zakresie nie kompensują znacznie większej złożoności WPR na skutek zazieleniania, która jest po części spowodowana nakładaniem się zazieleniania i innych wymogów środowiskowych w ramach WPR.

Kontrolerzy zalecają, by na potrzeby kolejnej reformy WPR Komisja opracowała pełną logikę interwencji dotyczącą wkładu WPR na rzecz osiągnięcia celów UE w zakresie środowiska i klimatu.

W swoich propozycjach dotyczących tej reformy Komisja powinna kierować się następującymi zasadami:

• rolnicy powinni mieć dostęp do płatności w ramach WPR tylko pod warunkiem, że
przestrzegają podstawowych norm środowiskowych. Kary za nieprzestrzeganie takich norm
powinny być wystarczająco dotkliwe, aby działać odstraszająco;
• w programach wsparcia rolnictwa uwzględniających potrzeby w zakresie ochrony
środowiska i klimatu należy określić odpowiednie wartości docelowe, a finansowanie należy
ustalić na takim poziomie, by odzwierciedlało ono poniesione koszty i dochody utracone
w wyniku działań wykraczających poza przyjęty poziom bazowy w zakresie ochrony środowiska;
• w przypadku gdy państwa członkowskie mają możliwość wyboru różnych wariantów
wdrażania WPR, powinny one wykazać, że warianty przez nie wybrane skutecznie i wydajnie
przyczynią się do osiągnięcia celów polityki.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione