KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Rolniku, zatrzymaj afrykański pomór świń!

Opublikowano 07.02.2022 r.
Afrykański pomór świń (ASF) – to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. 

asf

fot. Fot. B. Rolewicz

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji – zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt , przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 


Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

ASF - zasady bioasekuracji 


Do nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zalicza się:

 • zabezpieczenie świń przed kontaktem z dzikami (może to być ochrona polegająca na założeniu ogrodzenia);
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne; 
 • wyłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie; 
 • odpowiednie przechowywanie pasz i ściołów;
 • karmienie świń paszą, która jest zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
 • prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a także rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • ponadto sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu. Posiadanie takiego spisu świń pozwala na stałe monitorowanie między innymi stanu zdrowia zwierząt przez lekarzy weterynarii. Spis przyczyni się również do możliwie szybkiego i lepszego przygotowania akcji zwalczania choroby, jeśli do niej dojdzie, zarówno w gospodarstwie, jak i w jego obrębie;
 • czynności, które są związane z obsługą świń, powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 • stosowanie oddzielnego stroju do pracy ze zwierzętami, co dotyczy wszystkich osób, które bezpośrednio pracują przy zwierzętach, a ponadto stosowanie wszelkich środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, między innymi mycie i odkażanie rąk, a także oczyszczanie i odkażanie obuwia;
 • należy również oczyszczać i odkażać narzędzia i wszelki sprzęt wykorzystywane przy obsłudze świń;
 • uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do chlewni;
 • wprowadzenie oraz stosowanie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

Zakazy związane z ASF

Rozporządzenie określa również zakazy w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

 • niekarmienie świń odpadami kuchennymi, 
 • zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom; 
 • nie wolno podawać świniom świeżej paszy (zielonej) zebranej w strefach, gdzie występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami – strefa czerwona i obszar zagrożenia – strefa niebieska). Najlepszym rozwiązaniem jest możliwość zrezygnowania z karmienia świń zielonką;
 • zakazuje się wykorzystywania w pomieszczeniach, w których przebywają świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II oraz III, za wyjątkiem słomy, która została poddana obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano ją przez minimum 90 dni przed jej wykorzystaniem;
 • stosuje się absolutny zakaz wnoszenia lub przywożenia na teren gospodarstwa, w którym hoduje się świnie, zwłok dzików czy też tusz dzików, ponieważ mogły one zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 • tym samym zakazuje się również wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzynę łowną.

Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do przestrzegania nakazów, a także zakazów, które są zawarte w decyzjach i rozporządzeniach wydanych w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt. 


W związku z tym każdy posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia zwierzęcia. Jeżeli rolnik przestrzegał wszystkich rozporządzeń wówczas przysługuje mu ze środków budżetu państwa odszkodowanie za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.


Poprzez wykrywanie, zapobieganie oraz zgłaszanie można powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa oraz ochronić świnie.
Podsumowując, dzięki prawidłowo prowadzonej bioasekuracji rolnik może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

 

 
Lidia Błędowska 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", kwiecien 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO