KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Rolnik na kwarantannie

Opublikowano 08.02.2022 r.
No i stało się… W związku z podejrzeniem zachorowania na Covid-19 zostałem skierowany na testy i objęty kwarantanną... Nie mogę przemieszczać się po swoim gospodarstwie, a w związku z tym właściwie wykonywać swojej pracy.

rolnik na kwarantannie

Prawo przewiduje w takiej sytuacji rekompensatę w postaci zasiłku dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. 

Zgodnie z nowymi zasadami, wyłączono część osób, którym pierwotnie taki zasiłek się należał. Obecnie, w przypadku pozytywnego wyniku testu osoby badanej, domownicy wspólnie z nią gospodarujący lub zamieszkujący, są obejmowani obowiązkową kwarantanną i przysługuje im prawo do zasiłku.

Od dnia 24 października 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji osobom skierowanym do odbycia obowiązkowej  kwarantanny. Informacje o objęciu kwarantanną znajdują się w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp zarówno osoba 
odbywająca kwarantannę (na Internetowym Koncie Pacjenta) jak i KRUS.

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 3.010 zł brutto. Tak więc kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 1505 zł brutto.

Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli wynik testu jest pozytywny, co oznacza, że jestem chory, wówczas przysługuje mi jeszcze prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy. 

Co wtedy?

Wypłacane jest tylko jedno świadczenie  – wyższe albo wybrane przez uprawnionego. Nie ma możliwości otrzymania jednocześnie dwóch zasiłków. Od dnia 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uległ podwyższeniu do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną wszczyna się na pisemny wniosek złożony:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego, stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.

Wzór wniosku znajdziemy na stronie www.krus.gov.pl. 

Od dnia 24 października 2020 r. rolnik lub domownik skierowany na kwarantannę do wniosku o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie załącza żadnych dokumentów. Fakt odbycia kwarantanny KRUS potwierdza we własnym zakresie, korzystając z systemu teleinformatycznego, zawierającego dane osób poddanych kwarantannie.

Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować KRUS o wszelkich zmianach, mających wpływ na prawo do tego zasiłku. Jeżeli ktoś pobierze zasiłek nienależnie, zostanie zobowiązany do jego zwrotu, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami 
prawa cywilnego.

 
Iza Radziwon 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO