KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Rolniczy handel detaliczny - ułatwienia stały się faktem

Opublikowano 17.03.2022 r.
W ubiegłym roku pisaliśmy o planowanych zmianach prawnych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dziś ułatwienia te stały się faktem. Nowe  przepisy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym ,,Polski Ład”, w którym zawarto, m.in., inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD). 

rolniczy handel detaliczny

Rolniczy Handel Detaliczny

Z tego tytułu 19 stycznia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Weszła ona w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia, z tym, że przepis zwiększający kwotę  przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Dla przypomnienia, rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i dedykowaną rolnikom. W ramach takiej sprzedaży możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę, jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny (np. sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. 

Ten akt prawny wprowadza zmiany w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z 2020 r., poz. 2021), polegające na: 
1. rozszerzeniu obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem zbywania żywności będącej produktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, której zbywanie możliwe będzie nadal wyłącznie na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, bądź na obszarach powiatów lub miast stanowiących 
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem) 

2. doprecyzowaniu kwestii pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (poprzez zmianę definicji pojęcia rolniczy handel detaliczny, tj. w przypadku żywności jednoskładnikowej powinna ona w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu, a w przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik powinna zawierać co najmniej jeden 
z nich pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu).

3. zniesieniu maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. 

4. modyfikacji przepisu karnego, zgodnie z którym brak umieszczenia w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia lub podanie w tym oznaczeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych podlega grzywnie. 

Natomiast w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) różnice polegają na: podwyższeniu kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z 40 tys. do 100 tys. zł – ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów 
zwolnionych z podatku dochodowego).

Aby wykorzystać zmiany i zająć się tą działalnością w gospodarstwie rolnym, przedstawiamy podstawowe definicje 
na temat RHD dotyczące: rejestracji, warunków prowadzenia i oznakowania żywności. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rejestracja RHD 

Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona) lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęcego). 

W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego, ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności, powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Warunki prowadzenia RHD 

1. żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu 
2. sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 
100.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji 
podatkowych)
3. produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika; wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu promocji żywności

Wymagania RHD 

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności: 
1. produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne 
2. należy przestrzegać wymagań określonych w: 

 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 
 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia 
 • ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie  żywności i żywienia
 • ustawie z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

3. należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności 
4. w przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży 
5. obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych, pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny) 
6. nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Oznakowanie żywności 

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 
oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.

Do podstawowych informacji należy:

 • nazwa produktu 
 • wykaz składników, ze wskazaniem alergennych 
 • data przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości 
 • dane i adres producenta żywności 
 • specjalne warunki przechowywania 
 • instrukcja użycia, 
 • numer partii produkcyjnej 
 •  ilość netto żywności. 

Są to wymagania podstawowe, określające kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności.

 

 
Agnieszka Binek-Trojak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:rolniczy handel detaliczny
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO