KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nie dać się wkręcić w statystyki

Opublikowano 29.03.2022 r.
Wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych zaraz po upadkach osób są w czołówce czarnej statystyki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego! 

Mechanizacja i nowoczesny sprzęt ułatwiają pracę rolnikom, jednak ich niewłaściwa eksploatacja – wynikająca zazwyczaj z niewiedzy – prowadzi do wypadków, niestety, często tych najgroźniejszych 
w skutkach.

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Bywają okresy, w których gospodarz wykonuje kilka lub nawet kilkanaście różnorodnych czynności w ciągu doby. Obsługuje skomplikowane maszyny i urządzenia, wykonuje prace związane z uprawą i ochroną roślin, oporządza zwierzęta. Dokonuje też drobnych napraw sprzętu. Często zdarza się, że pracuje po kilkanaście godzin na dobę, a wszystkie czynności robi bez odpoczynku i w pośpiechu. Dlatego w rolnictwie wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki.

Jak temu zaradzić?

Powszechnie sądzi się, że bezpieczeństwo i higiena pracy wymaga dużych nakładów finansowych. Otóż nie zawsze… Wystarczy wprowadzić lepszą organizację pracy, przerwy na odpoczynek, zachować rozsądek oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa.

ROLNIKU! 

 • dbaj o park maszynowy (sprawdź kompletność wyposażenia, konserwuj sprzęt, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta) 
 • korzystaj z maszyn, urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem (stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych ), ich obsługę powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, mającym wymagane przeszkolenia i uprawnienia 
 • przed uruchomieniem sprzętów upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo 
 • w czasie postoju zabezpiecz maszyny i urządzenia przed niekontrolowanym przemieszczeniem się lub stoczeniem, a w czasie ich pracy zachowuj bezpieczną odległość 
 • właściwie zabezpiecz ładunki podczas transportu przed ich upadkiem (stosuj pasy, wysokie burty, plandeki) 
 • przed rozpoczęciem pracy uzgodnij zasady porozumiewania się w zespole (sygnalizuj innym swoje zamiary) 
 • dostosuj obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanych zajęć i panujących warunków 
 • nie przystępuj do pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego 
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas poruszania się po drogach publicznych (pamiętaj o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn) 
 • zorganizuj punkt przeciwpożarowy w gospodarstwie oraz wyposaż maszyny samobieżne w apteczki pierwszej pomocy 
 • pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym na terenie twojego gospodarstwa. 
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej KRUS jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od jego zaistnienia. Może to uczynić poszkodowany lub inna osoba bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie czy drogą elektroniczną. Zasady przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, określa ZARZĄDZENIE NR 40 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z 6 lipca 2017 r. 
Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna zwłaszcza: 

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty z nim związane 
 • wskazać świadków zdarzenia 
 • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia 
 • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi kasy, upoważnionemu przez prezesa tej instytucji do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

Po przyjęciu zgłoszenia zajścia właściwa jednostka organizacyjna kasy ustala, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku. Jeżeli tak, to w dniu zdarzenia niezwłocznie powinna wszcząć postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przyczyn zdarzenia. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej czy też rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego, zmarłego w wypadku przy pracy rolniczej przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie powypadkowe. 

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ustalającego okoliczności i przyczyny zdarzenia, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatnich z tych czynników, sporządza się protokół powypadkowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku – uprawnionemu członkowi jego rodziny. Mogą oni, w terminie 7 dni od otrzymania tego dokumentu, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń. Protokół taki stanowi podstawę do uznania bądź odmowy potraktowania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej w świetle artykułu 11. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Piotr Szymański
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO