KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Bank BNP Paribas oferuje rolnikom kredyty preferencyjne. Dopłaci do nich ARiMR

Opublikowano 20.04.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W ofercie Banku BNP Paribas po raz kolejny pojawiły się kredyty preferencyjne dla Klientów z sektora agro. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup ziemi, pokrycie kosztów inwestycji w gospodarstwie lub wznowienie produkcji rolnej po klęsce żywiołowej. Do spłaty kapitału oraz oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), co znacząco obniża koszty ponoszone przez Klienta. 

kredyty preferencyjne arimr

Kredyty preferencyjne dla rolników

Klientom zawierającym z Bankiem BNP Paribas umowę na kredyt preferencyjny, ARiMR zagwarantuje określoną kwotę pomocy w formie dopłat do oprocentowania lub kapitału. Kwota ta jest ustalana jednorazowo i nie zmienia się przez cały okres kredytowania, niezależnie od warunków rynkowych. Dodatkowo specjalne rozporządzenie Rady Ministrów reguluje wysokości marży oraz wskazuje maksymalną wysokość prowizji i opłat, jakie mogą być pobrane przez bank.

- Nasze doświadczenie – a obsługujemy kredyty preferencyjne od blisko 30 lat – pokazuje, że to najkorzystniejsza forma finansowania inwestycji. ARiMR spłaca za Klienta nawet 1/3 odsetek. To sprowadza koszty do poziomu nieosiągalnego przy finansowaniu komercyjnym. Co więcej, Bank BNP Paribas oferuje Klientom atrakcyjne warunki z niskimi prowizjami i dodatkowymi promocjami  – tłumaczy Piotr Pieniążkiewicz, Starszy Ekspert ds. Produktów Agro w Zespole Rozwoju Produktów Agro Banku BNP Paribas.

Klientom, którzy złożą wnioski  na preferencyjne kredyty na zakup ziemi i pozostałe inwestycje, do 31 maja br., bank oferuje promocyjne warunki - obniżenie do 1% prowizji za udzielenie kredytu oraz 1% prowizji rekompensacyjnej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Nowi Klienci, którzy przed końcem maja otworzą rachunek bieżący z kartą debetową i bankowością internetową mogą liczyć na specjalną promocję Konta Otwartego na Agrobiznes – bank nie będzie pobierał opłaty za prowadzenie konta przez pierwsze pół roku. Dodatkowo rolnicy, którzy skorzystają z ww. promocji uzyskają darmowy dostęp do platformy Agronomist.

Kredyty preferencyjne mogą otrzymać tylko rolnicy spełniający konkretne warunki określone przez ARiMR.

Kredyty na zakup użytków rolnych

Finansowanie można przeznaczyć na zakup ziemi o przeznaczeniu rolniczym, określonym w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy. W przypadku braku planu, wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z gminy, informującego o braku planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej przeznaczenie nabywanego terenu. Łączna powierzchnia gospodarstwa, z uwzględnieniem nowo zakupionego gruntu, nie może przekroczyć 300 ha, a kwota kredytu nie może być wyższa niż iloczyn liczby nabywanych hektarów i średniej ceny GUS (z uwzględnieniem klas bonitacyjnych).

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych przewidują aktualnie dwie preferencyjne linie kredytowe:

  • Linia MRcsk - dla osób do 40. roku życia rozpoczynających działalność rolniczą, w której pomoc ARiMR  polega na spłacie 60% kwoty kredytu (ale nie więcej niż 20 tys. EUR).  Wnioskodawca nie może prowadzić gospodarstwa rolnego dłużej niż 24 miesiące.
  • Linia Z  – dla osób fizycznych i prawnych prowadzących (lub zamierzających prowadzić) działalność rolniczą. Pomoc ARiMR stosowana jest jako spłata 1/3 odsetek za kredytobiorcę. Oprocentowanie linii Z jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości nie większej niż 2,48 punktu procentowego (na dzień 14.04.2022 oprocentowanie wynosi 4,1071%).

Kredyty na pozostałe inwestycje

ARiMR wspiera również inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak: budowa, modernizacja czy zakup maszyn lub urządzeń. Prace nad daną inwestycją muszą rozpocząć się nie wcześniej, niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. Zasady udzielania kredytów na ten cel określone są w dwóch liniach kredytowych: RR i PR. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Możliwe jest uzyskanie do dwóch lat karencji w spłacie. Koszty kredytu są identyczne jak przy linii Z, z tym że kwota pomocy nie jest ograniczona do 20 tys. EUR.

Wsparcie po klęsce żywiołowej

W ramach specjalnej linii K02 możliwy jest zakup środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej po suszy, powodzi lub innej klęsce żywiołowej. Może to być zakup np. środków ochrony roślin, materiału siewnego, paliwa na cele rolnicze, pasz czy inwentarza żywego. Kredyt udzielany jest na 4 lata liczone od dnia wystąpienia klęski żywiołowej lub od podpisania protokołu przez Wojewodę (w przypadku suszy).

Oprocentowanie całkowite kredytu K02 ustalane jest w oparciu o stawkę WIOBOR3M określaną analogicznie jak dla linii inwestycyjnych. Poziom marży to 3,5 punktu procentowego. Oprocentowanie płacone przez Klienta uzależnione jest od tego, czy w roku wystąpienia klęski Klient miał ubezpieczone minimum 50% powierzchni upraw lub pogłowia zwierząt. Tacy Klienci mogą liczyć na oprocentowanie w wysokości 0,5%. Jest to oprocentowanie stałe do momentu wyczerpania kwoty pomocy określanej każdorazowo w umowie kredytowej. Jeśli Klient nie spełnia warunku ubezpieczenia, może liczyć na dopłaty w wysokości połowy tych, przysługujących ubezpieczonym (aktualne oprocentowanie to 3,825%).

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia kredytów, zasad promocji oraz wysokość aktualnego oprocentowania dostępna na: https://www.totalmoney.pl/artykuly/8842,kredyty-dla-firm,co-to-jest-kredyt-preferencyjny-i-czy-moge-taki-kredyt-uzyskac,1,1.

Źródło: Bank BNP Paribas

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO