KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Zmiany w rolniczym handlu detalicznym

Opublikowano 21.04.2022 r.
19 stycznia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (RHD). Zmiany dotyczą założeń przyjętych w „Polskim Ładzie”, które zawierają inicjatywę „Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego”. Nastąpiły zmiany w ustawach: o bezpieczeństwie żywności z dnia 25 sierpnia 2006 r. oraz ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

We wspomnianej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadzono następujące zmiany: 

 

Definicja rolniczego handlu detalicznego

Według nowego zapisu rolniczy handel detaliczny to produkcja żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz zbywaniu tej żywności konsumentowi finalnemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Dla przypomnienia konsument finalny oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego. Powyższa zmiana ma doprecyzować kwestie pochodzenia składników, z których produkowana jest żywność w ramach RHD. Ma to szczególne znaczenie w przypadku żywności, która zawiera jeden składnik – wtedy powinna w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W przypadku żywności zawierającej więcej niż jeden składnik, np. produkty mięsne, gotowe posiłki – w tym przypadku żywność powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 

Rozszerzenie obszaru sprzedaży


W art. 44a. – zmiany mają na celu rozszerzenie obszaru sprzedaży, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terytorium RP oraz zniesienia maksymalnych limitów sprzedaży żywności konsumentom finalnym.


Zmiany te zapisane są w rozporządzeniu określającym maksymalną ilość żywności zbywanej w ramach RHD ze wskazaniem, że zmiany te nie dotyczą konsumentów finalnych, a wyłącznie dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego (sklepy, restauracje).


Szczegółowy zapis brzmi:


Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (sklepy, restauracje).

  1. Odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku żywności będącej produktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego – wyłącznie na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Obszar taki sam jak w przypadku działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej MLO. 
  2. Podlega limitom ilościowym dostosowanym do potrzeb konsumentów finalnych.
  3. Jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Rola pośrednika

Tutaj ustawa nie przewiduje zmian, ale zapis ten zawsze budzi wątpliwości, dlatego warto przypomnieć, że „sprzedaż nie może być dokonywana z udziałem pośrednika, chyba że zbywanie tej żywności odbywa się podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności, a pośrednik zbywa konsumentom finalnym żywność: wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego lub wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Zmiany w limitach sprzedaży do sklepów i restauracji


W drodze rozporządzenia, określono maksymalną ilość żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości. Tak więc, rozporządzenie określa limity wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, a nie tak jak dotychczas w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.


W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono maksymalną ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywaną rocznie do ww. zakładów w ramach RHD. Maksymalne ilości określono dla 124 różnego rodzaju środków spożywczych, w tym uprawianych w Polsce zbóż, warzyw, owoców, ziół oraz dwóch gatunków grzybów uprawnych – pieczarki i boczniaka.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono maksymalną ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego zbywaną rocznie w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Zmiany:

  1. lp. 13 zwiększono maksymalny limit zbywania oleju z 1 000 l rocznie do 10 000 l rocznie, w związku z postulatami zgłaszanymi przez podmioty i organizacje rolnicze, w tym Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.
  2. lp. 15 dodano odesłanie w celu doprecyzowania grupy asortymentowej żywności, w związku z wątpliwościami w interpretacji przepisów, zgłaszanymi przez podmioty produkujące pieczywo, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia określono maksymalną ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywaną rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD. Maksymalne ilości określono dla 7 różnych rodzajów surowców pochodzenia zwierzęcego.


W załączniku nr 4 do projektu rozporządzenia zaproponowano maksymalną ilość dla produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce zbywaną rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD. Maksymalne ilości określono dla 8 różnych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zmiany:

  1. lp. 5 zwiększono maksymalny limit zbywania wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa z 1 400 kg rocznie do 3 000 kg rocznie, w związku ze spadkiem zainteresowania zakupem ryb żywych lub uśmierconych w całości oraz jednoczesnym wzrostem zainteresowania produktami wstępnie przetworzonymi, 
  2. lp. 8 zmieniono nazwę grupy asortymentowej żywności, tj. wyrażenie „Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego”, zastąpiono wyrażeniem „Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce, niewymienione w lp. 1–7, w tym gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego”, w celu uwzględnienia w tej grupie innych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie umieszczonych, jak np. mieszanina miodu z mleczkiem pszczelim, produkty przetworzone wyprodukowane ze ślimaków lądowych określonych gatunków jadalnych.

W rozporządzeniu określono zakres i sposób dokumentowania maksymalnej ilości żywności zbywanej rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD. W tym zakresie wprowadzono wymóg, aby podmiot prowadził i przechowywał dokumentację umożliwiającą określenie ilości takiej żywności odrębnie za każdy rok kalendarzowy, która zawierałaby następujące informacje:
1) numer kolejnego wpisu;
2) datę zbycia żywności;
3) ilość i rodzaj zbytej żywności.

Dodatkowo w rozporządzeniu wskazano częstotliwość umieszczania nowych informacji w prowadzonej dokumentacji (niezwłocznie po zbyciu żywności do ww. zakładów) oraz okres przechowywania tej dokumentacji (przez dwa lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona). Wprowadzenie ww. wymagań umożliwi organom Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustalenie, czy przestrzegane są określone w rozporządzeniu maksymalne roczne limity dotyczące ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD.


W ustawie jest również zapis mówiący o tym, że za brak oznaczenia miejsca sprzedaży żywności w ramach RHD lub podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji grozi grzywna.


Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 100 tys. zł rocznie


W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiła rolnikom sprzedaż żywności przetworzonej w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. Zgodnie  z dotychczas obowiązującymi przepisami przychody z tej sprzedaży (z wyłączeniem przychodów uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów objętych akcyzą) były zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40 tys. zł. Kwotę tę zwiększono do 100 tys. zł. 


Producent po przekroczeniu tej kwoty może wybrać formę opodatkowania przychodów w formie podatku ryczałtowego w wysokości 2%. Należy w tym celu złożyć w Urzędzie Skarbowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy (nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rolnik uzyskał przychody przekraczające 100 tys. zł, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego). Mimo iż ustawa weszła w życie 2 lutego, przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego obowiązuje od 1 stycznia.
Beata Chełminiak, KPODR

Opracowano na podstawie: 
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego Dz.U. 2022 poz. 138.
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

 

 
Beata Chełminiak 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", marzec 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO