KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Dofinansowane usługi rolnicze

Opublikowano 23.04.2022 r.
Już wkrótce ruszy zaplanowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Rozwój przedsiębiorczości

 

To dofinansowanie w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Kto jest adresatem powyższej operacji?

Podobnie jak w poprzednich latach, pomoc ma być skierowana do podmiotów, takich jak: 

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do elektronicznego rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 
 • wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy z nich musi spełniać warunki dostępu do pomocy, właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna, zgodnie z zawartą umową, prowadzi działalność minimum dwa lata przed dniem złożenia wniosku o pomoc. 

Co nowego w zbliżającym się naborze proponuje resort rolnictwa?

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyło projekt rozporządzenia zmieniający warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na operacje typu Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. Stanowi on odpowiedź na zmiany podyktowane wejściem w życie przepisów przejściowych, dotyczących zasobów i stosowania środków wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa (FRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w związku z wydłużeniem okresu realizacji PROW 2014–2020 na lata 2021 i 2022.

Najważniejsze zmiany, o jakie postuluje ustawodawca, to: 

 • wyznaczenie ostatecznej daty zakończenia realizacji operacji na 30 czerwca 2025 r. (poprzednio podana data to 30.06.2023 r.) 
 • poszerzenie rodzajów świadczonych usług związanych z rolnictwem 
 • wprowadzenie nowych zakresów wsparcia w ramach poddziałania 
 • możliwość ubiegania się o pomoc przez beneficjentów podejmujących bądź chcących rozwinąć działalność gospodarczą w zakresie określonym przez ustawodawcę 
 • poszerzenie katalogu maszyn, urządzeń oraz gotowych rozwiązań, które mogą stanowić koszty kwalifikowane. 

Ideą proponowanych udogodnień jest umożliwienie ubiegania się o wsparcie szerszej grupie potencjalnych beneficjentów. Celem ustawodawcy ma być krzewienie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Zakładany efekt finalny to poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności zawodowej, polepszenie sytuacji ekonomicznej czy szerszy dostęp do szeroko pojętych usług i dóbr. 

O wsparcie może ubiegać się: 

 • małe przedsiębiorstwo (podmiot gospodarczy zatrudniający poniżej 50 osób, którego suma roczna bilansowa lub roczny jego obrót nie przekraczają 10 mln euro) 
 • mikroprzedsiębiorstwo (podmiot gospodarczy, który zatrudnia poniżej 10 pracowników, a suma roczna bilansowa lub roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekraczają 2 mln euro) 
 • podmiot, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji:

• producentów 
• gospodarstw rolnych oraz 
• wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej numerem identyfikacyjnym 

W przypadku konieczności spełnienia wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc, wymagane jest udokumentowanie (fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fi skalnego kasy rejestrującej) wykonania usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto – nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Jakie sekcje i działy, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wpisują się w działanie? 

Pomoc może być przyznana podmiotowi, który już wykonuje usługi w branży: 

 • rolniczej 
 • związanej z leśnictwem. 

O wsparcie również może ubiegać się podmiot gospodarczy, który już wykonuje bądź podejmie wykonywanie działalności gospodarczej, związanej z: 

 • rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych 
 • rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji 
 • rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Jaki jest przewidziany maksymalny limit i poziomu udzielanej pomocy?

Wsparcie ma być udzielane w formie refundacji w wysokości maksymalnie 500 tys. na jednego beneficjenta. Wysokość refundacji udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów operacji, w zależności od ich rodzaju, ma oscylować od 10% do 65% ich wartości. 

Zmiany, jakie proponuje MRiRW w projekcie rozporządzenia regulującego korzystanie z operacji typu Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, są bardzo korzystne dla potencjalnych beneficjentów ze względu na rozszerzenie zakresu katalogu świadczonych usług, w ramach których można ubiegać się o wsparcie, a także z powodu wydłużenia terminu realizacji operacji, co umożliwi również bardziej efektywne  wykorzystanie środków przeznaczonych w ramach PROW 2014–2020. 

 
Marta Wojtasik 
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:arimrdofinansowaniedotacja
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO