KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Opublikowano 09.05.2022 r.
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest możliwe, a w niektórych przypadkach nawet obowiązkowe. O konieczności ubezpieczenia decyduje powierzchnia gospodarstwa lub np. sposób finansowania w przypadku jego zakupu.

Budynki gospodarcze uwzględnione w polisie mieszkaniowej są chronione dokładnie w takim samym zakresie, jak dom mieszkalny. Umowę z towarzystwem należy więc skonstruować w taki sposób, żeby efektywnie zabezpieczyć całą posesję, a nie tylko sam dom, np. ustalając wyższe sumy ubezpieczenia dla ruchomości czy też uwzględniając przydatne rozszerzenia.

Budynek gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy), aby nim mógł być, musi spełniać kilka kryteriów: mianowicie stanowić część gospodarstwa rolnego, posiadać fundament i dach, a także zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Inne mniej lub bardziej oczywiste warunki to:

 • trwałe związanie z gruntem,
 • własność rolnika,
 • położenie na terenie ubezpieczonej nieruchomości,
 • powierzchnia co najmniej 20 m².

Budynki gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników. Obowiązek ten powstaje w momencie, gdy nieruchomość zostaje pokryta dachem.


Jeśli gospodarstwo ma powierzchnię mniejszą niż 1 hektar, ubezpieczenie znajdujących się na jego obszarze budynków nie jest obowiązkowe – można wówczas wykupić zwykłą polisę mieszkaniową i włączyć w nią zabudowania na posesji.

W umowie ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego znajdziemy praktycznie te same zapisy, co w zwykłej polisie ubezpieczeniowej, czyli m.in.:

 • zakres odpowiedzialności towarzystwa (liczba i charakter ryzyk);
 • wyłączenia odpowiedzialności;
 • daty otwierające i zamykające okres ochrony;
 • informacje o innych ograniczeniach, np. karencjach;
 • sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne możliwe wysokości odszkodowania wynikające z realnej wartości ubezpieczonego mienia;
 • informacje o wysokości składki oraz terminie bądź terminach jej zapłaty;
 • informacje o nieruchomości i dane stron umowy;
 • zapisy opisujące możliwość odstąpienia od umowy. 

Należy zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia na warianty wypłaty za wartość mienia:

 • odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, ale nie ulepszonego: – dla budynków, budowli i stałych elementów wykończeniowych – wartość odpowiadająca kosztom naprawy/wymiany, remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrów technicznych, wymiarów, konstrukcji i materiałów lub zakupu/wytworzenia nowego mienia tego samego rodzaju, typu oraz o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w oparciu o ogólnopolskie oferty sprzedaży, – dla ruchomości domowych – wartość odpowiadająca kosztom naprawy, zakupu/wytworzenia nowego mienia tego samego rodzaju, typu oraz o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w oparciu                                                                       o ogólnopolskie oferty sprzedaży,
 • rynkowa – wartość odpowiadająca cenie zakupu mienia możliwej do uzyskania na rynku lokalnym,
 • rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego.

Jeśli zdecydujemy się na poszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, to możemy w nie włączyć m.in.:

 • mienie ruchome,
 • sprzęt rolniczy i maszyny rolnicze,
 • pojazdy wolnobieżne,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ziemiopłody,
 • zapasy oraz materiały,
 • mikroinstalacje OZE (odnawialne źródła energii).

Umowę ubezpieczeniową podpisuje się na 12 miesięcy, a później można ją przedłużyć lub wykupić polisę w innym towarzystwie.

 

 
Piotr Wojtowicz 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", kwiecień 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO