KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rolnicy! Ubezpieczajcie uprawy

Opublikowano 13.05.2022 r.
Wiosna to pora intensywnych prac gospodarskich, to również okres sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych. Rolnicy powinni się zastanowić nad ubezpieczeniem swoich upraw od różnego rodzaju ryzyka, np. pogodowego

Ważnymi argumentami przemawiającymi za ubezpieczeniem upraw są: ustawowa obligatoryjność ubezpieczenia dla minimum 50 % zasiewów wynikających z wniosku obszarowego, zapowiadane odchodzenie budżetu państwa od ryczałtowych wypłat odszkodowań, a przede wszystkim wysokie dofinansowanie składek ubezpieczeniowych.

Budżet państwa pokrywa bowiem aż 65 % składki, a rolnik płaci tylko 35 % kosztów. Ponadto od 2022 roku rolnicy będą mieli możliwość opłacenia swojej części składki ze środków na dopłaty bezpośrednie.
Budżet państwa dofinansuje składki z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Umowa ubezpieczenia upraw obejmuje ww. rośliny, uprawiane w plonie głównym. Za plon główny uznaje się:

 • ziarna, nasiona zbóż, rzepak i rzepik, kukurydzę na ziarno, rośliny strączkowe
 • kolby, nadziemne części rośliny – kukurydzę na kiszonkę (zielonkę), szyszki – chmiel, liście tytoniu

Wiosna to pora intensywnych prac gospodarskich, to również okres sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych. Rolnicy powinni się zastanowić nad ubezpieczeniem swoich upraw od różnego rodzaju ryzyka, np. pogodowego.

 

 • ¾ części warzyw gruntowych przeznaczone na konsumpcję
 • ¾ owoce – drzewa i krzewy owocowe, truskawki
 • ¾ bulwy – ziemniaki
 • ¾ korzeń - burak cukrowy

Sumy ubezpieczeń ustalane są w odniesieniu do 1 ha dla każdej uprawy rolniczej, odrębnie przez zakład ubezpieczeń i producenta rolnego, lecz nie mogą przekroczyć:

 • dla zbóż – 20 300 zł 
 • dla kukurydzy – 11 400 zł
 • dla rzepaku i rzepiku – 12 700 zł
 • dla chmielu – 48 000 zł
 • dla tytoniu – 34 900 zł
 • dla warzyw gruntowych – 235 300 zł
 • dla drzew i krzewów owocowych – 106 700 zł
 • dla truskawek – 60 200 zł
 • dla ziemniaków – 38 600 zł
 • dla buraków cukrowych – 10 000 zł 
 • dla roślin strączkowych – 16 000 zł

Stawki taryfowe określone przez zakłady ubezpieczeniowe nie mogą być wyższe niż: 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw z pominięciem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą 
dopasowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik. 

W przypadku drzew i krzewów owocowych oraz truskawek mimo przekroczenia stawki dofinansowanie może wynosić 65%.

Terminy ubezpieczenia zależą od rodzaju ryzyk i polityki zakładów ubezpieczeniowych, w związku z czym:

 • ¾ ryzyko ujemnego przezimowania ubezpiecza się w okresie od 1 października do 30 listopada, a odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń następuje w dniu podpisania umowy o ubezpieczenie
 • ¾ ryzyko przymrozków wiosennych, suszy, powodzi, gradu ubezpiecza się w okresie od 1 marca do 31 maja (susza), ale odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż z początkiem 15 dnia od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia (karencja), chyba że Ubezpieczyciel na piśmie wyraził zgodę na skrócenie okresu karencji.

Niska przewidywalność ryzyk występujących w okresie wiosenno-letnim sugeruje, aby nie zwlekać z zakupem polisy.

Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeniowych zależy również od poziomu szkód. W przypadku ryzyka suszy ta odpowiedzialność zaczyna się, jeżeli szkody wynoszą co najmniej 25% plonu głównego, a w przypadku pozostałych ryzyk 10%.

W takim samym zakresie, tj. 65%, budżet państwa dofinansowuje również składki ubezpieczenia zwierząt, dotyczące bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń od następstw: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Dotowane ubezpieczenia zwierząt nie obejmują:

 • 3⁄4 szkód w zwierzętach podczas ich rozładunku lub załadunku
 • utraty wartości hodowlanej zwierząt niezwiązanej z ubezpieczeniem
 • szkód wynikających z konieczności zmiany typu użytkowego zwierząt
 • szkód, których rozmiar wraz z kosztami usunięcia pozostałości nie przekracza 500 zł
 • 3⁄4 kosztów leczenia zwierząt oraz zabiegów profilaktycznych
 • powodzi, deszczu nawalnego w przypadku utrzymywania zwierząt niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie zwierząt nastąpiło bezpośrednio z góry
 • szkód powstałych wskutek nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, a także z powodu działania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian

Sumy ubezpieczeń ustalane są w odniesieniu do 1 szt. dla każdego gatunku zwierzęcia, odrębnie przez zakład ubezpieczeń i producenta rolnego, lecz nie mogą przekroczyć:

 • 3⁄4 dla bydła – 10 000 zł
 • 3⁄4 dla koni – 12 300 zł
 • 3⁄4 dla owiec – 920 zł
 • 3⁄4 dla kóz – 700 zł
 • 3⁄4 dla świń – 1600 zł
 • 3⁄4 dla kur, perlic i przepiórek – 53 zł
 • 3⁄4 dla kaczek – 65 zł
 • 3⁄4 dla gęsi – 250 zł
 • 3⁄4 dla indyków – 150 zł
 • 3⁄4 dla strusi – 1 100 zł

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały wszystkim producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Zwierzęta objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w budynkach inwentarskich, na placach, wybiegach i pastwiskach znajdujących się w miejscu wskazanym w Umowie ubezpieczenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt
gospodarskich. Współpracę nawiązano z:

 1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 3. Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 4. AGRO Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 7. VH VVaG Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 8. Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Nowością na rynku krajowym jest towarzystwo ubezpieczeniowe AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (AGRO-TUW), zarejestrowane 21 lutego 2022 roku.

Nowy podmiot będzie centralną częścią reformy rządowego systemu ubezpieczeń rolnych.

Od 1 marca AGRO TUW rozpoczął wiosenny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych.

Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie wszystkich ryzyk pogodowych, włącznie z ryzykiem suszy oraz transportu plonów rolnych.

 
Dariusz Partyka 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO