KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
17 stycznia 2018

Najważniejsze zmiany w ramach PROW 2014-2020

Przegląd najważniejszych zmian z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców, planowanych do wprowadzenia w ramach poszczególnych instrumentów i przewidzianych do wdrożenia. 

                                     
Do najważniejszych zmian należą:
 1. w przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w odniesieniu do obszar a, b i c:
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w obszarach a-c – przy określeniu maksymalnego udziału kosztów innych niż koszt budowy, przebudowy, remontu połączonego
 • z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej w kosztach kwalifikowalnych operacji,
 • uproszczenie badania prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych
 • dla osób, które rozpoczęły działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznani pomocy,
 • rezygnacja z niektórych złączników do wniosku o przyznanie pomocy tj. planu sprzedaży, opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji;

       2. w przypadku poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (również w zakresie dotyczącym ASF):

 • rozszerzenie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy (poprzez zmianę odnośnie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników – będą to rolnicy i małżonkowie rolników objęci ubezpieczeniem społecznym  rolników w pełnym zakresie, tj. nie tylko z mocy ustawy, ale również na wniosek, jak również skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników),
 • modyfikacja systemu wyboru operacji i obniżenie minimalnej liczby punktów umożliwiających przyznanie pomocy,
 • rezygnacja z przepisu określającego termin (20 dni od zakończenia naboru wniosków),
 • po upływie którego dokonanie zmian we wniosku lub jego załącznikach nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa
 • (np. uwzględnianie użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnika, do których płatności bezpośrednie przyznano jego małżonkowi);
 • w przypadku poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”:
 • wydłużeniu maksymalnego terminu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy dla młodych rolników, liczonego od dnia rozpoczęcia działalności w gospodarstwie (z 18 miesięcy do 24 miesięcy),
 • modyfikacja systemu wyboru operacji i obniżenie minimalnej liczby punktów umożliwiających przyznanie pomocy,
 • rezygnacja  z przepisu określającego termin (20 dni od zakończenia naboru wniosków), po upływie którego dokonanie zmian we wniosku lub jego załącznikach nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,
 • obniżenie, z 2% do 0,5% kwoty pomocy, sankcji za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących m.in. uzupełnienia wykształcenia czy też realizacji działań przewidzianych w biznesplanie, za które beneficjent uzyskał punkty rankingowe; 
 
          3. w przypadku poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (również w zakresie dotyczącym ASF):
 
 • rozszerzenie katalogu beneficjentów poddziałania o rolników ich małżonków oraz pracujących
 • z nimi domowników o ubezpieczonych w pełnym zakresie na wniosek. Pozwoli to wyrównać szanse w dostępie do wsparcia dla większości osób ubezpieczonych w KRUS oraz poszerzyć grupę potencjalnych beneficjentów podziałania;
 • w przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” ” (również w zakresie dotyczącym ASF):
 • zmiana warunku dostępu do pomocy - pomoc będzie mogła być przyznana rolnikom prowadzącym produkcję świń na obszarze wyznaczonym w związku z ASF na poziomie
 • co najmniej 50 świń (zamiast 300 świń), 
 • rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych, obejmujących koszty ogrodzeń lub niecek
 • do dezynfekcji, o urządzenia do dezynfekcji;
 • w przypadku poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu
 • dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”:
 • obniżenie wielkości powierzchni - gospodarstwa, która musi zostać osiągnięta przez przejmującego grunty rolne od beneficjenta poddziałania (niższa średnia powierzchnia gruntów rolnych);
         4. w przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”:
 • poszerzenie grupy uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy (w związku
 • z określeniem wymagań dot. przechowywania nawozów naturalnych dla obszaru całego kraju – nowe Prawo wodne),
 • umożliwienie zakupu sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych bez konieczności łączenia tych inwestycji z przygotowaniem miejsc do  przechowywania nawozów naturalnych (w przypadku gdy w gospodarstwie w sposób właściwy są przechowywane nawozy naturalne),
 • wprowadzenie możliwości dwukrotnego wzywania do uzupełnienia braków we wniosku
 • o przyznanie pomocy,
 • zmiany w kryteriach wyboru (np. rezygnacja z przyznawania punktów, w przypadku
 • gdy operacja jest realizowana przez młodego rolnika);
        5. w przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”:
 • odstąpienie od stosowania kryteriów wyboru operacji i określania minimalnej liczby punktów, umożliwiającej przyznanie pomocy;
     6. w przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy:
 • wprowadzenie nowego rodzaju beneficjenta poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” tj. podmiotu, który prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD),
 • podwyższenie kwoty wsparcia na beneficjenta w okresie trwania Programu z 300 tys. złotych do 500 tys. złotych.
 
Ponadto należy również nadmienić, iż obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzał będzie uproszczenia nie tylko dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, ale również dla podmiotów będących już beneficjentami PROW 2014-2020 w szczególności polegające na: 
 • podwyższeniu progu, powyżej którego będzie obowiązek stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań w ramach realizowanych operacji (z 20 000 zł do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – 30 000 euro);
 • umożliwieniu podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 20142020 określania tylko jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu;
 • umożliwieniu podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom, w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji:
 • nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty  zawarcie umowy na wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z wybranym przez siebie, 
 • na określonych warunkach, wykonawcą,
 • wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy  zawarcie umowy z wykonawca, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
Na obszar D w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” wstępnie przeznaczono 609 467 898 euro. Taka pula środków powinna umożliwić przyznanie pomocy około 13 700 beneficjentom.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione