KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Rachunek bankowy dziecka

Opublikowano 06.07.2022 r.
Wybierając rachunek dla dziecka należy mieć na uwadze cel, dla którego ma być założony oraz związane z nim oczekiwania.

rachunek bankowy dla dziecka

 

Ważne jest czy chcemy otworzyć rachunek w celu oszczędzania i gromadzenia dla dziecka środków na przyszłość czy też w celu umożliwienia mu nauki samodzielności pod kontrolą rodzica. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z ofertami różnych banków, większość z nich oferuje bezpłatne rachunki dla dzieci, jednakże mogą różnić się wysokością oprocentowania, możliwościami dostępu zdalnego do rachunku czy też możliwością wydania karty płatniczej.


Nie istnieje limit wieku, od którego możemy założyć dziecku konto. Każdy może być posiadaczem rachunku bankowego (rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej). Zasada ta wynika wprost z art. 58 Prawa bankowego oraz art. 8 § 1 kodeksu cywilnego.

Umowę w imieniu małoletniego, który nie ukończył lat 13 zawiera jego przedstawiciel ustawowy, rachunek jest wówczas połączony z rachunkiem rodzica (przedstawiciela ustawowego). Banki dołączają do nich karty, które dorosły może „doładować” określoną kwotą pieniężną przekazaną do dyspozycji dziecka. Na takim koncie nie można zrealizować żadnej transakcji bez zgody przedstawiciela ustawowego. 


Po ukończeniu 13. roku życia dziecko uzyskuje tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co powoduje, iż może samodzielnie zawrzeć umowę rachunku bankowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że jej ważność zależy od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego, co wynika z art. 18 § 1 kodeksu cywilnego. W praktyce oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny dziecka podpisuje wszystkie dokumenty związane z założeniem rachunku oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy o rachunek osobisty. Jeśli konto nastolatka będzie otwierane przez Internet, to rodzic lub opiekun prawny muszą być obecni w placówce bankowej lub przy kurierze w chwili podpisywania dokumentów związanych z rachunkiem.


Z momentem ukończenia 13 lat małoletni może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku w taki sam sposób, jak osoba pełnoletnia. Zatem może wydawać polecenia przelewu, podejmować gotówkę, dysponować środkami przy użyciu karty płatniczej, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. Sprzeciw może całkowicie pozbawiać osobę małoletnią możliwości dysponowania środkami pieniężnymi lub wyłączać możliwość dokonania przez małoletniego określonych czynności. Sprzeciw może być skuteczny przez określony czas. Bank nie będzie związany sprzeciwem, który nie ma formy pisemnej oraz który miałby dotyczyć dyspozycji małoletniego, która już została wykonana. Przedstawiciel ustawowy dziecka może w każdym czasie cofnąć sprzeciw bądź zmienić jego zakres. W kontekście powyższego należy dodać, iż rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia (art. 95 § 4 kodeks rodzinny i opiekuńczy).


Konto osobiste dla młodzieży nie jest tak funkcjonalne, jak konto dla dorosłego klienta. Małoletni nie może np. wnioskować do banku o przyznanie limitu kredytowego, tzw. kredytu odnawialnego. Małoletni może dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku tylko w granicach salda dodatniego, tzn. nie może doprowadzić do powstania debetu na rachunku. Do wydania dyspozycji powodujących powstanie salda debetowego ma prawo tylko wówczas, gdy tak stanowi umowa rachunku zawarta za zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Bank może wydać małoletniemu kartę płatniczą do rachunku, do wypłaty gotówki z bankomatów i dokonywania za jej pośrednictwem płatności w sklepach i punktach usługowych.


Zdarzają się sytuacje, w których małoletni powyżej 13. roku życia uzyskują już zarobki np. w związku z praktykami zawodowymi, za pracę w sezonie letnim lub otrzymują od rodziców tzw. kieszonkowe. Wówczas, zgodnie z art. 21 kodeksu cywilnego mogą bez zgody rodziców rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowił. W związku z powyższym, małoletni, którzy ukończyli 13. rok życia mogą samodzielnie, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych wpłacać na swój rachunek bankowy swoje zarobki oraz kwoty oddane im do swobodnego użytku.


Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na ich rachunku bankowym ani dokonywać innych czynności związanych z tym rachunkiem. Wszelkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku, składać może jedynie ich przedstawiciel ustawowy.

 

 

 
Małgorzata Tyburska 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", czerwiec 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO