KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Zagospodarowanie polskiej ziemi wciąż trwa

Opublikowano 12.07.2022 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania wynikające z polityki rolnej państwa. Do kluczowych zadań należy również gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Według danych na 30 kwietnia br. do rozdysponowania pozostało około 170 tys. ha.

 

W momencie przejmowania gruntów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dniu 1 stycznia 1992 r. ich powierzchnia wynosiła 4,75 mln ha. Dziś do rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu pozostało tylko 169,8 tys. ha.
 

Grunty do rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r. w podziale na województwa – 169,8 tys. ha

 

Szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów (wg stanu na 31.12.2021 r.) dokonana w oddziałach terenowych wykazała, że ok. 74% gruntów może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów jest o niskiej przydatności rolniczej i znacznym rozdrobnieniu. Kolejne grunty – ok. 16% –  określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych np. pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych 10% gruntów nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. 

Znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Zajmuje około 380 tys. działek. Oprócz tego rozdrobnienia znaczna ich część odznacza się innymi niekorzystnymi cechami np.: nieuregulowane stosunki wodne, zakamienienie, położenie na skarpach, urwiskach czy też między wałami przeciwpowodziowymi. Na koniec ubiegłego roku średnia powierzchnia działki nierozdysponowanej wyniosła 0,47 ha. W poszczególnych oddziałach terenowych KOWR średnia powierzchnia waha się od 0,2 ha w południowo-wschodniej i centralnej Polsce do 0,9 ha w części północnej, południowej i zachodniej. 

Spośród ok. 380 tys. działek pozostających do rozdysponowania największy udział tj. 65% stanowią działki z byłego Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ), następnie po zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej (PPGR) – 25,8%. Ma to swoje konsekwencje, gdyż działki pochodzące z PFZ położone są często w znacznej odległości od pozostałych gruntów Zasobu. Są to działki śródpolne i śródleśne. Po 30 latach procesu rozdysponowania (sprzedaży i wydzierżawiania) najbardziej atrakcyjne rolniczo grunty zostały zagospodarowane. Przy obecnych technologiach uprawy preferowane są działki większe obszarowo.

Gospodarowanie Zasobem WRSP to proces bardzo złożony, który odbywa się na kilkuset tysiącach działek, na terenie całego kraju, gdzie występuje duże zróżnicowanie regionalne, a każda nieruchomość to oddzielny przypadek, którym zajmuje się KOWR. Ich niekorzystna charakterystyka wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy i kosztów. 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki oraz coraz mniejszą przydatność tych gruntów dla celów rolniczych wyniki ich zagospodarowania należy uznać za dobre. Potwierdzają to także liczby. Średnioroczny wynik zagospodarowania gruntów nierozdysponowanych w latach 2016–2020 jest o prawie 1000 ha lepszy niż w latach 2008-2015.

źródło: KOWR
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO