KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Pożyczka NP2 - co warto wiedzieć?

Opublikowano 07.08.2022 r.
Jednym z uruchomionych przez Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi instrumentów finansowych w programie wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie są nieoprocentowane pożyczki. Ich przeznaczenie to spłata nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta trzody działalności rolniczej na obszarach objętych ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

pożyczka np2

Pożyczka NP2

Przez zobowiązania cywilnoprawne rozumie się te, wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, a należą do nich, m.in.: zobowiązania z tytułu umów:
• sprzedaży, w tym z powodu nieopłaconych faktur za maszyny i urządzenia, materiał siewny i szkółkarski, inwentarz żywy, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, opał, paliwo itp.
• kredytu lub pożyczek, w tym kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania
• sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, w tym wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub jednostek samorządu terytorialnego, opłaty z tytułu:
• sprzedaży (poboru) wody, energii lub odbioru ścieków
• umów ubezpieczeniowych (niezależnie od rodzaju ubezpieczeń) oraz na rzecz spółek wodnych.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości branych pod uwagę przy przydzielaniu pomocy. Warto nadmienić, że wsparcie może zostać przyznane na zobowiązania, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń innej działalności rolniczej na obszarach ASF. Przeznaczenie pożyczki nie obejmuje natomiast zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich oraz na sfinansowanie powstałych odsetek.

Warunki udzielania pożyczki:
• jest udzielana na spłatę zobowiązań, które powstały przed datą złożenia wniosku o pożyczkę, są niesporne, nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym oraz nie uległy przedawnieniu
• może zostać udzielona na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez współmałżonka, o ile pomiędzy współmałżonkami istnieje wspólnota majątkowa i małżonkowie razem prowadzą gospodarstwo rolne
• może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, których termin płatności minął lub przypada w przyszłości
• pożyczka nie zostanie udzielona producentowi świń:
- wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, w tym zbiorowe postępowanie upadłościowe
- który spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli
- jeżeli ogłoszono jego likwidację / likwidację jego przedsiębiorstwa

- który ma niespłacone w terminie zobowiązania z tytułu udzielonych przez ARiMR pożyczek
• okres jej spłaty to maksymalnie do 10 lat
• ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie
• jest nieoprocentowana, a za jej udzielenie agencja nie pobiera żadnych opłat
• pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki.

Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, a uzależniona jest od liczby zwierząt utrzymywanych średniorocznie w 2018 r. w danym stadzie i nie może wynosić na daną siedzibę więcej niż:


Jeżeli producent świń utrzymywał je w kilku siedzibach stada, to kwota pożyczki nie może przekroczyć łącznej kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż suma odpowiednich kwot wskazanych powyżej.

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. dokumentami potwierdzającymi kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczonych obszarów. Wniosek składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej agencji. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków.

Pomoc jest udzielana na podstawie umowy pożyczki zawieranej w formie pisemnej (jej formularz również znajduje się na stronie ARiMR). Należy pamiętać, że pożyczkobiorca, co do zasady, w ciągu 14 dni od daty zawarcia tej umowy zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilno-
prawnych.

Szczegółowe zasady ubiegania się o finansowe wsparcie można znaleźć, oczywiście, na stronie internetowej ARiMR.

 
Dominika Wojtowicz-Królik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:pożyczka np2
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO