KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

KOWR pomaga środowiskom popegeerowskim

Opublikowano 03.08.2022 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 1999 r. do połowy 2022 r. udzielił on  bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł.

KOWR od roku 1999 (wcześniej jako Agencja Nieruchomości Rolnych) kieruje do gmin i spółdzielni mieszkaniowych środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009 r. pomoc ta udzielana jest w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim. Od listopada 2010 r. bezzwrotna pomoc finansowa trafia do jednostek państwowych i komunalnych, przejmujących urządzenia, obiekty i sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne, które prowadzą działalność w tym zakresie. 

Celem programu bezzwrotnej pomocy finansowej jest doprowadzenie obiektów przekazanych beneficjentom przez KOWR do stanu technicznego umożliwiającego ich sprawną i bezpieczną eksploatację. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez KOWR dotyczy: remontów lub przebudowy budynków, lokali i obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych (dojazdowych), a także podłączenia przekazanych budynków i lokali do istniejących bądź budowanych sieci infrastruktury technicznej. W tym katalogu mieści się również budowa budynków oraz lokali mieszkalnych, jak również nowych sieci infrastruktury  technicznej, w przypadku gdy budowa zastępuje przekazane obiekty, których remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Aby uzyskać bezzwrotną pomoc finansową zainteresowane podmioty muszą złożyć wniosek w oddziale terenowym właściwym dla siedziby wnioskodawcy lub w przypadku umów zawieranych przez Dyrektora Generalnego KOWR w centrali. Warto nadmienić, że przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej musi być poprzedzone oceną celowości przedsięwzięcia przeprowadzoną na podstawie informacji uzyskanych zarówno od wnioskodawcy, jak też z innych, dostępnych źródeł.

Z bezzwrotnej pomocy finansowej najchętniej korzystają samorządy lokalne w całym kraju i do nich trafia najwięcej środków. Burmistrzowie, wójtowie czy sołtysi twierdzą, że tylko dzięki współpracy z KOWR przeprowadzenie wielu inicjatyw było możliwe do zrealizowania. 
Z tej formy pomocy finansowej mogą również korzystać uprawnione podmioty, m.in. ośrodki akademickie i jeździeckie prowadzące działalność wydawniczą, badania naukowe, szkolenia, seminaria, konferencje i konkursy.

Od 1999 r. do połowy 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom na kwotę ok. 1,2 mld zł. W latach 2019–I półrocze 2022 centrala i oddziały terenowe KOWR wypłaciły kwotę prawie 68 mln zł mln zł. Z puli tej najwięcej pieniędzy trafiło do samorządów – ok. 50 mln zł, spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały ok. 2 mln zł, a pozostałe uprawnione podmioty – prawie 16 mln zł. W tym roku na bezzwrotną pomoc finansową KOWR przeznaczy 35 mln zł.

Najwięcej środków w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej w latach 2019–I półrocze 2022 przekazały Oddziały Terenowe KOWR w: Olsztynie, Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i Szczecinie odpowiednio: 29 mln zł,  7,5 mln zł,  6,9 mln zł i 3,5 mln zł. 

Największe środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczono na budowę i remont dróg i chodników oraz na dofinansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-ściekową: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornie.

Warto odnotować, że w wielu przypadkach samorządy lokalne otrzymują nieodpłatnie nieruchomości rolne, a następnie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej przebudowują je lub remontują.

Beneficjenci bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy finansowej oferowanej przez KOWR. Biorąc pod uwagę kwotę 1,2 miliarda zł udzielonych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej można wyciągnąć wnioski, że KOWR ma bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnych żyjących na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.

Źródło: KOWR
 

POWIĄZANE TEMATY:kowrpgr
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO