KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Prawnik radzi - Podejrzany a osoba podejrzana

Opublikowano 31.01.2018 r.
Z prawem karnym najlepiej nigdy nie mieć do czynienia. Niemniej jednak, warto znać kilka pojęć z tego zakresu. Przyjrzymy się temu kim jest podejrzany, a kim osoba podejrzana. Te dwa pojęcia nie są bowiem tożsame. Podejrzanym jest osoba, której wydano postanowienie o przedstawieniu jej zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia przedstawiono zarzut, w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. 

Podejrzanemu przysługuje prawo do: 

 • znajomości zarzutów, które mu się stawia,
 • znajomości podstaw faktycznych stawianych mu zarzutów poprzez prawo żądania ustnego ich podania, lub uzasadnienia ich na piśmie,
 • wglądu w akta sprawy w toku postępowania,
 • doręczenia mu postanowienia 
 • o powołaniu biegłego i zapoznawania go z opinią eksperta; składania wyjaśnień,
 • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania; składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia; obecności przy czynnościach dowodowych,
 • składania wniosków o dopuszczenie go do innych czynności dowodowych postępowania przygotowawczego niż przesłuchanie świadków;  korzystania z pomocy obrońcy,
 • żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje jednak przesłuchania,
 • korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim; złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie za zgodą pokrzywdzonego,
 • żądania zapoznania go z materiałem dowodowym kończonego dochodzenia lub śledztwa.

Podejrzany ma obowiązek:

 • poddania się: oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała,
 • badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele (z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne),
 • w szczególności podejrzany jest obowiązany poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu. 

Podejrzany pozostający na wolności, obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo. Jeżeli przebywa za granicą, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeńw kraju. Jeśli tego nie zrobi, pismo zostaje wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, zostaje załączone do akt sprawy i uważa się za doręczone. Jeżeli podejrzany nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. 

Jak napisano na początku, podejrzany nie jest tożsamy z osobą podejrzanego. Osoba podejrzana, to osoba wobec której istnieje przypuszczenie, że popełniła przestępstwo (a więc podejrzewa się ją o to), jednak nie został jej przedstawiony zarzut. Osoba podejrzana staje się podejrzanym w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu i możliwości przedstawienia zarzutu. Osoba podejrzana ma wszystkie prawa osoby, której dotyczy dana czynność procesowa. Ma ona więc prawo do otrzymania informacji o przyczynach zatrzymania, do kontaktu z adwokatem, może także wystąpić z zażaleniem do sądu. 
Na osobę podejrzaną rozciąga się także domniemanie niewinności.

 

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke Mediator Sądowy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

POWIĄZANE TEMATY:osoba podejrzanapodejrzany
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO