KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Program azotanowy - nowa, ulepszona wersja

Opublikowano 09.09.2022 r.
Program mający za cel przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych obowiązuje już 4. rok. W związku z tym została przeprowadzona ocena wpływu tego projektu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Na jej podstawie zaproponowano pewne zmiany, które mają ułatwić podejmowanie decyzji o nawożeniu, ale też rozszerzają zakres i rodzaj danych potrzebnych do wyliczania ilości nawozów naturalnych stosowanych w gospodarstwie rolnym.

program azotanowy

Program azotanowy

Najważniejszą proponowaną modyfikacją jest wprowadzenie możliwości nawożenia azotem zależnie od temperatury, na podstawie której określany jest początek wegetacji. Dotąd, nawożenie było inicjowane w oparciu o sztywny termin, którym był 1 marca. Zatem po ogłoszeniu nowej wersji programu stosowanie azotu przed początkiem marca będzie możliwe dla roślin ozimych, upraw trwałych i wieloletnich, jeżeli przez pięć kolejnych dni średnia dobowa temperatura będzie przekraczać 3°C, natomiast dla pozostałych upraw w momencie, jeżeli przez tę samą ilość dni, średnia dobowa temperatura będzie przekraczać 5°C. Dokładne daty, kiedy nastąpiło przejście średniej temperatury przez próg 3°C i 5°C będą określane podawane w formie wykazu przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w terminie od 1 do 28/29 lutego każdego roku. W przypadku lokalizacji gospodarstwa na terenie 2 powiatów, czasem rozpoczęcia nawożenia będzie termin określony dla powiatu, z większym udziałem procentowym powierzchni gospodarstwa w tym powiecie w stosunku do całkowitej powierzchni tego gospodarstwa.

Takie rozwiązanie, czyli określenie początku nawożenia na podstawie średnich temperatur powinno pogodzić chęć uzyskania wysokiego plonu, którego wielkość dość często zależy od podania pierwszej dawki azotu w okresie wiosennym z celami środowiskowymi i ochroną wód.

Ponadto, w nowej wersji został uściślony termin, kiedy powinno się przeprowadzać wyliczenia ilości DJP na podstawie stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich. Został on wyznaczony na ostatni dzień roku. Sposoby wyliczania stanów średniorocznych oraz tabele pomocnicze przedstawiono w załączniku nr 4 do Programu działań, natomiast sposoby wyliczania wielkości miejsc składowania określono w załączniku nr 5.

Doprecyzowano również metody sposoby postępowania z zakupionymi nawozami naturalnymi. W związku z tym, podmioty, które zakupiły nawozy naturalne, zobligowane są do posiadania odpowiednich miejsc przechowywania nawozów naturalnych w wielkości pozwalającej na ich bezpieczne magazynowanie (chyba, że zakupione nawozy naturalne zostały zastosowane bezpośrednio po przywiezieniu).

Dlatego czasowe przetrzymywanie obornika na pryzmach zlokalizowanych w polu będzie możliwe tylko przez producentów danego nawozu naturalnego.

Nową wersję programu poszerzono o zapisy dotyczące stosowania i przechowywania osadów ściekowych. W kwestii zakresu stosowania zostało wprowadzone odniesienie do przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 96 ust. 12), natomiast w wypadku ich przechowywania zainteresowani są skierowani do art. 99 ust 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

W celu lepszego dostosowania programu do warunków panujących w gospodarstwie planuje się wprowadzenie do wyliczeń stanu utrzymywanych zwierząt w systemie otwartym oraz wprowadzenie wartości produkowanych nawozów naturalnych dla bawołów, alpak oraz lam. Zmianie ulegają również niektóre współczynniki i wartości azotu pobieranego przez rośliny uprawne.

Wszystkie te zapisy mają na celu ułatwienie dokumentowania postępowania z nawozami zawierającymi azot w gospodarstwach rolnych, a tym samym mają wpłynąć na jeszcze większe ograniczenie zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego.

 
Bartłomiej Pijewski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO