KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Co z płoszeniem dzikich ptaków na uprawach rolniczych?

Opublikowano 26.09.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Czy można uzyskać zezwolenie na płoszenie dzikich ptaków, w celu ochrony upraw rolniczych? Mamy wyjaśnienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska! 

płoszenie dzikich ptaków żurawie na polu

Płoszenie dzikich ptaków w uprawach rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował pismo do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany w przepisach dotyczących ochrony ptaków, w zakresie umożliwienia rolnikom ochrony swoich upraw, poprzez prawne zagwarantowanie płoszenia żerujących na polach czy stawach ptaków. 

W odpowiedzi na pismo KRIR, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało wyjaśnienia dotyczące możliwości płoszenia ptaków:

Resort Klimatu i Środowiska, powołując się na ustawę, poinformował, że regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową m.in. na umyślne płoszenie i niepokojenie.

Powyższa derogacja w stosunku do gatunków ptaków jest wydawana po spełnieniu trzech przesłanek tj.: braku rozwiązań alternatywnych (1), jeżeli działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących chronionych populacji gatunków zwierząt (2) oraz jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek indywidualnych tj. np. zapobieganie szkód w zbożach (3).

Zezwolenie wydawane jest na wniosek zawierający odpowiednio (art. 56 ust. 6 uop):
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) cel wykonania wnioskowanych czynności;
3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;
4) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;
6) wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

Wskazać należy, że rolnicy mogą wnioskować o kilkuletnią derogację m.in. w zakresie umyślnego płoszenia i niepokojenia, zaś okres na jaki regionalni dyrektorzy ochrony środowiska wydadzą derogację będzie uzależniony od analizy materiału dowodowego i spełnienia ww. przesłanek. Zauważyć również należy, że pozwolenia te nie mają charakteru nakazowego. Wnioskodawca może więc wykorzystać ewentualną, udzieloną derogację w całości lub w części, jednak nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.), opłacie skarbowej nie podlega zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa (załącznik 1, część III, pkt 44, zwolnienie nr 13).

Przykładowy wniosek o udzielnie derogacji można znaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/zezwolenie-na-odstepstwa-od-zakazow-w-stosunku-dogatunkow-zwierzat-objetych-ochrona

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO