KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Transport zwierząt - ważne jest humanitarne traktowanie

Opublikowano 29.09.2022 r.

transport zwierzat

Transport zwierząt

Zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną albo mające zmiany patologiczne, nie będą uważane za zdolne do transportu, szczególnie, jeśli:
a) nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy
b) mają poważną ranę otwartą
c) są to ciężarne samice, będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu
d) są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie
e) są to prosięta w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki mające mniej niż dziesięć dni, chyba że są transportowane na odległość mniejszą niż 100 km.

Chore lub zranione zwierzęta mogą być uznane za zdolne do transportu, jeśli są:
a) lekko zranione lub chore, a transport nie spowoduje dodatkowego cierpienia; w razie wątpliwości, konieczna jest decyzja weterynarza
b) przewożone pod nadzorem weterynaryjnym lub po leczeniu czy też po diagnozie weterynaryjnej; zezwolenie na tego rodzaju transport zostaje wydane jedynie wówczas, jeśli objęte nim zwierzęta nie są poddane niepotrzebnemu cierpieniu lub złemu traktowaniu
c) poddane procedurom weterynaryjnym wynikającym z praktyk rolniczych, takich jak pozbawianie rogów lub kastracja, pod warunkiem, że rany są całkowicie zagojone.

Jeśli zwierzęta chorują lub zraniły się podczas transportu, powinny być oddzielone od innych i otrzymać właściwą pierwszą pomoc, najszybciej jak to możliwe. Mają mieć zapewnione leczenie weterynaryjne, a w razie potrzeby zostaną poddane ubojowi lub zabite w sposób niepowodujący niepotrzebnych cierpień.

Środki uspokajające nie mogą być stosowane u zwierząt transportowanych, chyba że jest to całkowicie niezbędne dla zapewnienia dobrostanu zwierząt, a uzasadnione środki redukujące niepokój stosowane są pod nadzorem weterynaryjnym.

Dojne krowy, owce i kozy, którym nie towarzyszy potomstwo, muszą być dojone w odstępach nie większych niż 12 godzin.

Zakaz znęcania się nad zwierzętami

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie im bólu albo świadome dopuszczanie do cierpień, a szczególnie:
1) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie
2) używanie do pracy albo w celach sportowych czy rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból
3) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w elementy i urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu; bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn
4) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu
5) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres
6) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć
7) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt
8) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji
9) porzucanie zwierzęcia, szczególnie psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
10) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt
11) organizowanie walk zwierząt
12) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia)
13) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
14) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie
15) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Uśmiercanie zwierząt w okresie okołoporodowym

Zabrania się m.in. uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, w czasie bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu oraz 48 godzin po porodzie (z wyjątkiem, np. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia).

Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś w typie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto sąd może orzec przepadek zwierzęcia lub zakaz posiadania wszelkich zwierząt w razie skazania za powyższe przestępstwo.

 
Błażej Miksa
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO