KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Pomidory - płatność do powierzchni uprawy

Opublikowano 21.10.2022 r.
Płatność do pomidorów uwzględniana w dopłatach bezpośrednich jest jedną z form dofinansowania związaną z produkcją prowadzoną w gospodarstwie. Od 2021 roku jest przyznawana tylko do upraw założonych z rozsady, przy obsadzie roślin minimum 20.000 szt.

płatność do pomidorów

Płatność do pomidorów

Płatność ta jest udostępniana rolnikowi, który zawarł umowę na uprawę pomidorów z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania owoców i warzyw lub zawarł ją z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupą producentów owoców i warzyw albo uznaną organizacją producentów, czy też z uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, których to wymienionych zrzeszeń jest członkiem.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż wielkość gruntów określona w umowie. Minimalny areał działki rolnej, do której można ubiegać się o dofinansowanie w systemie wniosków na płatności obszarowe, wynosi 0,10 ha. Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o przyznanie płatności jest druk umowy lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W systemie płatności bezpośrednich umowa jest skanowana w formie pliku i dołączana do wniosku jako załącznik. Na pierwszej stronie wniosku zaznaczamy płatność do pomidorów, wpisując znak X przy odpowiedniej płatności. Jej wysokość wynosiła w 2020 roku 2.575,02 zł/ha, natomiast w 2021 roku – 3.371,12 zł/ha.

Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji. W umowie kontraktacyjnej na wyprodukowanie i dostawę ziół/warzyw ze zbiorów w danym roku zawarte są:

 • dane firmy przetwórczej jako odbiorcy towaru, zwanej Kontraktującym oraz dane podmiotu (gospodarstwa rolnego) dostarczającego warzywa, zwanego dalej Dostawcą przedmiot umowy z podaniem nazwy surowca (np. pomidor świeży), nazwy odmiany, powierzchni uprawy podlegającej kontraktacji (np. 0,50 ha) i ilości zakontraktowanego plonu (np. 25 t)
 • wymagania odnośnie jakości towaru – klasa produktu, poziom pozostałości pestycydów, natężenie resztek metali ciężkich zgodne z wymaganiami jakościowymi dla pomidora, obowiązującymi w danej firmie jak i określonymi w załączniku do umowy, która powinna ujmować również cechy dyskwalifikujące dostarczony towar jako wykaz przyczyn niespełnienia parametrów jakościowych
 • cena i terminy oraz warunki płatności – ustalane dla partii towaru, uwzględniające cenę surowca z kosztem jego dostawy
 • ustalenia związane z harmonogramem dostaw podczas trwania kampanii skupowej w danym roku,
 • uwzględniające ilości oraz terminy doręczenia ustalane przed rozpoczęciem skupu
 • ogólne warunki umowy kontraktacyjnej ustalającej
 • obowiązki obu stron: Dostawcy i Kontraktującego
 • informacje odnośnie opakowań oraz oceny jakości dostarczanej partii materiału.

Dostawca obowiązany jest stosować do ochrony plantacji owoców wyłącznie środki ochrony roślin przeciwko chwastom, chorobom grzybowym oraz szkodnikom, dopuszczone dla danego gatunku oraz przestrzegać zaleceń podanych przez producenta danego preparatu. Wszystkie przeprowadzane zabiegi prewencyjne z użyciem pestycydów muszą być odnotowane w ewidencji zabiegów ochronnych. Dostawca umożliwia przedstawicielom Kontraktującego wstęp na plantację oraz do pomieszczeń, w których towar jest przechowywany w celu sprawdzenia, czy warunki umowy są odpowiednio spełniane. Rolnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zbiorów owoców umożliwić Kontraktującemu przeprowadzenie badań gleby, wody stosowanej do nawadniania plantacji warzyw w trakcie wegetacji oraz w okresie zbioru. Obowiązkiem Dostawcy warzyw jest posiadanie i udostępnianie na żądanie Kontraktującego dokumentacji o bezpiecznym pochodzeniu dostarczanych owoców, czyli: oświadczenia producenta o przestrzeganiu Dobrych Praktyk Rolniczych, ewidencji zabiegów agrotechnicznych, środków ochrony roślin i nawozów stosowanych w produkcji dostarczanych owoców, aktualne świadectwa: atestacji opryskiwacza, ukończenia kursów z zakresu stosowania ŚOR przez producenta.

Obowiązkiem Kontraktującego jest natomiast zakupienie od dostawcy wyprodukowanego towaru zgodnego z warunkami umowy kontraktacyjnej i następnie przeznaczenie go do przetworzenia. Dostawca zobowiązuje się również dostarczyć owoce w opakowaniach plastikowych, czystych i nieuszkodzonych mechanicznie. Każdorazowo przy dostarczanej partii owoców wykonywana jest ich ocena jakościowa i ilościowa, na podstawie prób ze świeżego i zamrożonego towaru. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar nie ma wymaganej zapisami jakości, Kontraktujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

W sytuacji stwierdzenia zastosowania niedozwolonych środków ochrony roślin bądź przekroczenia poziomu obowiązujących dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin, Kontraktujący ma prawo obciążyć Dostawcę kosztami wycofania surowca z rynku bądź jego utylizacji, a także wydatkami na rzecz przeprowadzonych badań. Niedostosowanie się do warunków umowy skutkuje więc jej rozwiązaniem i zastosowaniem kar umownych z racji niedostarczenia towaru w określonej ilości. Dostawca może być zwolniony od obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa).

 
Urszula Olszowska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO