KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • województwo łódzkie
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Budowa obiektów inwentarskich

Opublikowano 16.11.2022 r.
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach krok po kroku. 

budowa obiektów inwentarskich

1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planując inwestycję na danym terenie, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dla wybranej lokalizacji obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sporządzany jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta i przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy).

W dokumencie tym określone są: przeznaczenie terenu, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, w tym zakazy i ograniczenia. Planowana inwestycja musi być zgodna z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku jego braku dla terenu, na którym planowana jest budowa i/lub rozbudowa obiektu inwentarskiego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – to kolejny etap po otrzymaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


2. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach określa szczegółowe warunki, które należy wypełnić przy realizacji inwestycji, i stanowi obowiązkowy element uzyskiwania kolejnych pozwoleń, tj.: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia zintegrowanego.

Przedsięwzięcia, dla których konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały podzielone na dwie grupy (rozp. Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko):

 • ¾ I – mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
 • ¾ II – mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Aby prawidłowo określić grupę, do której należy inwestycja, należy obliczyć planowaną obsadę zwierząt w zaprojektowanym obiekcie. Jeżeli w istniejących budynkach inwentarskich, przy których zostanie zlokalizowany planowany obiekt, prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt, należy także wziąć pod uwagę łączną obsadę zwierząt (istniejącą i planowaną.

Przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) jest chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Tak więc do I grupy zalicza się np. budynki inwentarskie, o obsadzie nie mniejszej niż:

 • 52.500 sztuk kur i więcej 
 • 26.250 sztuk gęsi i więcej 
 • 8.750 sztuk indyków i więcej 
 • 210 sztuk krów i więcej 
 • 1.500 sztuk tuczników i więcej.

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji należących do I grupy obligatoryjnie wykonuje się raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Jeżeli docelowa obsada jest mniejsza niż 210 DJP, przedsięwzięcie należy do II grupy. Do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się chów lub hodowlę zwierząt w liczbie: 

 • nie mniejszej niż 40 DJP, jeżeli zamierzenie zostanie zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowy mieszkaniowej (nienależącej do inwestora) i na terenach objętych formami ochrony przyrody 
 • nie mniejszej niż 60 DJP na pozostałych terenach. 

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji należących do II grupy w pierwszej kolejności wykonuje się kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy organ ten (wójt, burmistrz, prezydent) stwierdzi brak konieczności przeprowadzenia takiej oceny – kończy się ono wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast, gdy organ prowadzący postępowanie stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nałożony zostaje obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze (I grupa) znacząco oddziaływać na środowisko.

Należy złożyć wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej 
 • wypis z ewidencji gruntów oraz wykaz działek i podmiotów dla działek sąsiednich 
 • załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 
 • potwierdzenie opłaty administracyjnej (205 zł).

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest dokumentacją oceniającą wpływ planowanej do realizacji inwestycji na otoczenie i powinien zawierać informacje: 

 • opis planowanego przedsięwzięcia: charakterystykę i warunki użytkowania terenu, główne cechy procesów produkcyjnych, rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 
 • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w tym kumulowania się oddziaływań innych przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: wariantu wnioskodawcy oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 
 • jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 
 • nazwisko autora/autorów 
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie (II grupa) znacząco oddziaływać na środowisko.

Należy złożyć wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia 
 • poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej 
 • wypis z ewidencji gruntów oraz wykaz działek i podmiotów dla terenów sąsiednich 
 • załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 
 • potwierdzenie opłaty administracyjnej (205 zł). 

Karta informacyjna przedsięwzięcia – to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej inwestycji, m.in. o:

 • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
 • rodzaju technologii 
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia 
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 • rozwiązaniach chroniących środowisko 
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących naturę 
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
 • przedsięwzięciach realizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
 • oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Organ prowadzący na podstawie otrzymanych opinii wydaje postanowienie:

 • ¾ stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub
 • ¾ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o.o.ś.

W przypadku i stwierdzenia braku konieczności przeprowadzania oceny o.o.ś. wójt/ burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz podaje do publicznej wiadomości informację o tym.

W sytuacji nałożenia obowiązku przeprowadzenia o.o.ś. właściwy organ wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor przedkłada wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi miasta raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ, prowadzący postępowanie, występuje o uzgodnienie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o opinię do państwowego inspektora sanitarnego i marszałka województwa, ponadto przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa. 

Wójt/burmistrz/prezydent miasta po przeanalizowaniu zebranych materiałów oraz odpowiedzi od organów uzgadniających i opiniujących wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i podaje tę informację do publicznej wiadomości. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia 
o wydaniu tego dokumentu strona postępowania nie wniesie odwołania, decyzja staje się ostateczna.

 
Anita Maj-Kałdońska
Artykuł opublikowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO