KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
25 stycznia 2018

Ubezpieczenie rolnika w KRUS a prowadzenie działalności pozarolniczej

Wielu rolników, myśląc o założeniu działalności pozarolniczej i prowadzeniu firmy, zastanawia się, czy zachowa jednocześnie prawo do ubezpieczenia w KRUS.

 

Zgodnie z przepisami, jeśli rolnik ubezpieczony w KRUS rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub też nawiąże współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą, może zachować prawo do pozostania w KRUS. 

Warunki do spełnienia 

Rolnik powinien spełnić przy tym kilka warunków:

  • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i jednocześnie nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego,
  • złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności. Oświadczenie to można złożyć również na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego jest traktowane jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS,
  • nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych),
  • nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z działalności gospodarczej nie może przekraczać określonej kwoty granicznej (kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa i publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; kwota graniczna za 2017 r. wynosi 3300 zł).

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

  • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,
  • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Obowiązki rolnika 

Jeśli ktoś prowadzi działalność pozarolniczą, będąc jednocześnie rolnikiem, powinien pamiętać o załatwieniu wszystkich formalności, pozwalających na pozostanie w KRUS. Jeżeli tego nie dopilnuje albo nie zachowa właściwych terminów, może zostać pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych. Obowiązkiem rolnika jest wtedy rejestracja do ubezpieczeń w ZUS

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Do 31 maja każdego roku kalendarzowego rolnik (domownik) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia we właściwym oddziale KRUS zaświadczenia (do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego), albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nie każda pozarolnicza aktywność rolnika stanowi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Kiedy rolnik nie może pozostać w KRUS

Rolnik nie może pozostać ubezpieczony w KRUS, jeżeli:

  • zostanie wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.),
  • prowadzi działalność wykonywaną osobiście, zaliczoną do tzw. wolnego zawodu (chodzi tu o konkretną grupę zawodów wymienioną w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to m.in.: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, tłumaczy oraz nauczycieli udzielających lekcji na godziny.

Kim są osoby współpracujące

Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą to: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ustalając, czy dane osoby pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym, bierze się pod uwagę wspólny adres zameldowania (zamieszkania), prowadzenie wspólnego budżetu domowego, współpracę w załatwianiu codziennych spraw życiowych. Tym samym należy przyjąć, iż współpracujący to członkowie najbliższej rodziny, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przyczyniający się do prowadzenia działalności, działający na rzecz i w imieniu osoby prowadzącej działalność, zaangażowani w prowadzenie tej działalności.

Co radzić?

Jeśli rolnik spełnia te warunki i przede wszystkim nie pozbędzie się gospodarstwa, to przy uruchomieniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej może pozostać w KRUS. Zaoszczędzi na wysokich kosztach składek społecznych od prowadzonego nowego biznesu.

 

 

 

kontakt1.jpg
Agata Kamińska
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione